Beleidskaders

De gemeenteraad stelt de verordeningen vast voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. In deze verordeningen wordt ook opgenomen of - en tot welk bedrag - kwijtschelding mogelijk is. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2018 gelden de volgende uitgangspunten:

  • De tarieven voor de leges en rechten mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Bij sommige heffingen, zoals marktgelden en begrafenisrechten, wordt afgezien van volledige kostendekking;
  • Het te hanteren inflatiepercentage voor 2018 is 1,4%;
  • De kosten voor heffing en invordering van de belastingen en rechten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend naar de bestemmingsheffingen, zoals afvalstoffen- en rioolheffing en naar één verzamelpost voor de algemene heffingen. Deze verdeelsleutel is een zo goed mogelijke inschatting. Omdat het gros van de werkzaamheden niet specifiek aan één enkele belastingsoort is toe te rekenen, is een meer specifieke inschatting niet te maken.
  • De afvalstoffenheffing, rioolheffing, begrafenisrechten, marktgelden en leges mogen wettelijk gezien maximaal 100% kostendekkend zijn. Concreet betekent dit dat de geraamde baten van deze belastingen niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten die hiermee verband houden. In Zevenaar wordt hieraan voldaan.