Overzicht incidentele baten en lasten

Onderwerp

Omschrijving

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Incidentele lasten

Coll van burgemeester en wethouders

Wachtgeld voormalige wethouders Zevenaar

74

Gemeentehuis

Afwikkeling verkoop gemeentehuis Rijnwaarden

65

Verkiezingen, referenda

In 2019 zijn er 3 verkiezingen (Provinciale Staten en Waterschappen en Europees parlement)

119

Integraal veiligheidsbeleid

Uitvoeren Veiligheidsmonitor

9

Huisvesting primair onderwijs

Onderhoud leegstaande onderwijslocaties

50

Totaal Incidentele lasten

133

184

Incidentele baten

Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling

Provinciale subsidie JOGG 2018

3

Economische zaken

Zandwinning carvium

62

Sportbedrijf

Dienstverleningsovereenkomst Technische dienst Gemeente-Ataro BV

54

54

Kinderopvang

Opbrengst verhuur Rijnwaarden

24

24

Totaal Incidentele baten

143

78

Totaal Incidentele lasten en baten

10

-106