Inleiding

De meerjarenbegroting is het hulpmiddel voor u als raad om de  kaderstellende en controlerende rol uit te kunnen voeren en te kunnen sturen op hoofdlijnen.

De meerjarenbegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting.  De beleidsbegroting is opgebouwd uit de verschillende programma's en de paragrafen. In de programma's is ons gemeentelijke beleid op hoofdlijnen opgenomen. De paragrafen richten zich op het beleid ten aanzien van relevante beheersaspecten, zoals de bedrijfsvoering, het weerstandsvermogen, onze kapitaalgoederen en de lokale heffingen. De financiële begroting gaat vooral in op de financiële positie van onze gemeente.

Met betrekking tot de indeling van de programma's  is er voor gekozen om de standaard indeling van de VNG te gebruiken. Dat is ook de reden dat er sprake is van een programma "0".  De gekozen indeling is in de verschillende gremia binnen de gemeente besproken en uiteindelijk vastgesteld.

Dit is de eerste digitale begroting van de gemeente.  Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij nu meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Bovendien kunt u door de menustructuur gemakkelijker zelf de keuze maken welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst een boekwerk door te bladeren.

Programma's

Bij de programma's komen de zogenaamde 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het?
Wij hebben gekozen voor een indeling van de subdoelstellingen op basis van de taakvelden. Hoewel wij voor alle taakvelden natuurlijk (reguliere) activiteiten uitvoeren is het niet zo dat wij voor alle taakvelden concrete  subdoelstellingen en activiteiten hebben benoemd. Veel taakvelden betreffen reguliere taken die wij al jaren (verplicht) uitvoeren en waar u als raad niet specifiek op hoeft te sturen.

De indicatoren vragen in deze begroting een aparte toelichting. Wij hebben een voorzichtige gestart gemaakt met de opzet hiervan.  De komende jaren zal een doorontwikkeling van de indicatoren plaatsvinden. Hierbij denken wij aan meerjarige presentatie, trendmatige informatie en een duidelijke koppeling met doelstellingen (beleidsindicatoren) en activiteiten (kengetallen). Wij hebben nu de volgende indicatoren opgenomen:

  1. Verplichte beleidsindicatoren - op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen wij een verplichte set van 39 beleidsindicatoren op te nemen. Doordat de gegevens voor de nieuwe gemeente nog niet beschikbaar zijn presenteren wij hier de, op basis van de inwonertallen per 1 januari 2017, omgerekende resultaten van Rijnwaarden en Zevenaar samen. Wij hebben hierbij ook een link naar 'Waarstaatjegemeente?' opgenomen. Hier kunt u de (grafische) informatie vergelijken met andere gemeenten in Nederland.
  2. Eigen beleidsindicatoren - dit is een beperkte set van onze eigen beleidsindicatoren.
  3. Kengetallen - deze geven informatie over de activiteiten.

Paragrafen

Het BBV schrijft voor dat in de paragrafen de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. De begroting bevat de volgende paragrafen:

In deze paragraaf geven wij de ontwikkelingen met betrekking tot ons belastinggebied weer. Per heffing geven wij aan wat het beleid is en op welke wijze het tarief tot stand is gekomen. Ook geven wij inzicht in de (geraamde) opbrengsten.

In deze paragraaf brengen wij onze risico’s in beeld. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële gezondheid van de gemeente. Het geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen.

Deze paragraaf geeft inzicht in onze kapitaalgoederen. De kosten van het onderhoud van onze wegen, openbare verlichting, riolering en water, groen en gebouwen vormen een substantieel deel van de begroting.

In de financieringsparagraaf bespreken wij de specifieke beleidsvoornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury.

De bedrijfsvoering betreft de processen binnen onze gemeentelijke organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, sturen en beheersen. Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie en financiën.

De gemeente werkt vaak samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken. Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij.
In deze paragraaf lichten wij deze partijen, hun beleidsdoelstellingen en activiteiten en de hiermee gemoeid zijnde gemeentelijke bijdragen nader toe.

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van doelstellingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Cultuur, Sport en Recreatie en Economische Zaken. Het gaat om grote belangen in diverse disciplines. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De resultaten op grondexploitaties zijn dan ook van groot belang voor de financiële positie van onze gemeente.

Financiën

Hier schetsen wij de financiële ontwikkelingen, kaders en uitgangspunten. Ook geven wij inzicht in het financiële beeld voor de komende jaren. Bovendien nemen wij de op grond van de BBV verplichte onderdelen, zoals de balans, het overzicht van de baten en lasten, de incidentele baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie hier op.

Tot slot presenteren wij een aantal bijlagen.