Algemene dekkingsmiddelen

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Algemene uitkering

40.517

40.848

40.750

40.668

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven

3.841

3.860

3.876

3.876

Belasting op eigendom woningen

6.132

6.218

6.239

6.239

Hondenbelasting

304

305

305

305

Precariobelasting

2.208

2.208

2.208

2.208

Uitkering sociaal domein

21.258

20.914

20.866

20.943

Totaal algemene dekkingsmiddelen

74.260

74.353

74.244

74.239

Vennootschapsbelasting

In Nederland zijn overheidsondernemingen in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Activiteiten of clusters van activiteiten zijn te kwalificeren als Vpb-plichtig als sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, van deelname aan het economisch verkeer en van een winstoogmerk of van structurele overschotten.
Uit een inventarisatie van de activiteiten binnen de reguliere exploitatie blijken in onze gemeente geen Vpb-plichtige (clusters van) activiteiten aanwezig te zijn. Ook de activiteiten op het gebied van de grondexploitatie zijn niet Vpb-plichtig. Aan de voorwaarde van winstoogmerk of structurele overschotten wordt namelijk niet voldaan.
Derhalve luidt de conclusie dat de gemeente Zevenaar niet belastingplichtig is voor de Vennootschapsbelasting. Er is dan ook geen bedrag hiervoor in de begroting opgenomen.

Onvoorzien

Op taakveld 0.8 Overige baten en lasten van programma 0 Bestuur en ondersteuning is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor het opvangen van in de loop van het begrotingsjaar noodzakelijke nieuwe uitgaven of de onvermijdelijke verhoging van bestaande posten. Voor 2018 en volgende jaren is een raming van € 126.000 beschikbaar.