Reserves

In onderstaand overzicht is het gespecificeerde verloop van de reserves weergegeven. In de eerste kolom is aangegeven  vanuit welke oude gemeente (Rijnwaarden / Zevenaar) de reserve komt.

Bedragen x € 1.000

Gm

Omschrijving

Pr

Stand
1-1-2018

Toevoe ging

Onttrek king

Stand
31-12-2018

Toevoe ging

Onttrek king

Eind-saldo 2019

Toevoe ging

Onttrek king

Eind-saldo 2020

Toevoe ging

Onttrek king

Eind-saldo 2021

Algemene reserves

 Z

Algemene Reserve - vrij beschikbaar

0

12.525

1.243

-

13.768

1.248

-

15.016

1.248

-

16.264

1.248

-

17.512

 R

Algemene reserve

0

3.575

-

-

3.575

-

-

3.575

-

-

3.575

-

-

3.575

Bestemmingsreserves

 Z

Versnelling woningbouw 2008

0

509

509

509

509

509

 Z

Dekking betaald parkeren

2

146

146

146

146

146

 Z

Visie en planvorming station Zevenpoort

2

32

32

32

0

0

0

 Z

Plankosten en voorbereiding A15/A12

2

70

70

70

70

70

 Z

Centrummanagement

3

140

140

46

94

46

48

46

2

 Z

Revitalisering Tatelaar fase 2

3

500

500

500

500

500

 Z

Claim werkzaamheden gemeentehuis

0

505

505

13

492

13

480

13

467

 Z

Verhuizing peuterspeelzaalwerk

4

24

24

24

24

24

 Z

Frictiekosten bezuinigingen 2011-2014 (Vernieuwingskosten)

0

503

100

403

100

303

100

203

100

103

 Z

Extra inzet op re-integratie

6

80

80

80

80

80

 Z

Herbezettingsgelden

0

8

8

8

8

8

 Z

Risicoreserve

0

16.681

 16.681

16.681

16.681

16.681

 Z

Snelfietsroute F12

2

383

1

383

11

372

11

361

11

351

 Z

Nazorg diverse complexen

8

115

115

115

115

115

 Z

Plan van aanpak opwaardering openbare ruimte

3

21

21

3

18

3

15

3

12

 Z

Vermarkten real-time parkeren

2

25

25

3

22

3

19

3

16

 Z

Investeringsfonds sociaal domein

6

300

200

500

500

500

500

 Z

Reiniging

7

240

0

240

8

232

11

221

11

210

 Z

Riolering

7

147

147

147

147

147

 Z

Onderzoek kansrijke duurzame maatregelen

7

25

25

5

20

5

15

5

10

 Z

Voorbereiding Omgevingswet

8

50

10

40

10

30

10

20

10

10

 Z

Kapitaallasten onderzoek randweg nabij A15

2

100

100

14

86

14

72

14

58

 Z

Kapitaallasten ICT-plan herindeling

0

622

622

121

498

124

373

124

249

 R

Opleiding personeel

0

30

-

-

30

-

-

30

-

-

30

-

-

30

 R

Automatisering

0

132

-

-

132

-

-

132

-

-

132

-

-

132

 R

Collegeprogramma 2014-2018

0

260

-

-

260

-

-

260

-

-

260

-

-

260

 R

Duurzaamheidsleningen

0

135

-

-

135

-

-

135

-

-

135

-

-

135

 R

Kapitaallasten reserve tbv balansverkorting

0

230

-

10

220

-

10

211

-

10

201

-

10

191

 R

Kapitaallasten reserve onderwijshuisvesting

2

83

1

4

81

1

4

79

1

4

77

1

4

75

 R

Kapitaallasten reserve 't Scathe

2

502

1

35

468

1

35

435

1

35

401

1

35

368

 R

Volkshuisvesting

8

22

-

6

16

-

4

13

-

-

13

-

-

13

 R

Bestemmingsplannen

8

198

-

-

198

-

-

198

-

-

198

-

-

198

 R

Wegen

2

1.037

358

-

1.395

358

-

1.754

358

-

2.112

358

-

2.471

 R

Organisatieontwikkeling

0

48

-

-

48

-

-

48

-

-

48

-

-

48

Totaal

40.005

1.804

164

41.644

1.609

421

42.832

1.609

388

44.053

1.609

 388

45.274

Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het gespecificeerde verloop van de voorzieningen weergegeven. In de eerste kolom is aangegeven  vanuit welke oude gemeente (Rijnwaarden / Zevenaar) de reserve komt.

Bedragen x € 1.000

Gm

Omschrijving

Pr

Stand
1-1-2018

Toevoe ging

Onttrek king

Stand 31-12-2018

Toevoeging

Onttrek king

Eind-saldo 2019

Toevoeging

Onttrek king2

Eind-saldo 2020

Toevoe ging

Onttrek king

Eind-saldo 2021

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

 R

Voorziening WW verplichtingen

0

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

 R

Voorziening pensioenen wethouders

0

346

21

-

367

21

-

387

21

-

408

21

-

429

 Z

Gemeentelijke onderwijsachterstandbeleid

4

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

 Z

Pensioenaanspraken wethouders

0

1.459

50

190

1.319

50

190

1.179

50

190

1.039

50

190

899

Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

1.828

71

190

1.709

71

190

1.590

71

190

1.471

71

190

1.352

 Egalisatievoorzieningen

 R

Voorziening Onderhoud gemeentegebouwen

0

218

55

-

273

55

-

329

55

-

384

55

-

439

 R

Voorziening ANWB-bewegwijzering

2

13

5

2

15

5

2

18

5

2

20

5

2

23

 R

Voorziening openbare verlichting

2

470

-

-

470

-

-

470

-

-

470

-

-

470

 Z

Groot onderhoud wegen

2

689

1.082

1.732

39

1.082

1.051

70

1.082

878

274

1.082

1.335

21

 Z

Onderhoud openbare verlichting

2

158

26

-

184

26

200

9

26

-

35

26

-

61

 Z

Groot onderhoud bruggen

2

38

18

53

3

18

10

10

18

32

-5

18

-

13

 Z

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

0

690

193

309

574

188

166

596

188

691

93

188

173

109

 Z

Onderhoud begraafplaats

7

41

5

-

46

5

-

51

5

20

36

5

-

41

Totaal Egalisatievoorzieningen

2.317

1.384

2.096

1.604

1.378

1.430

1.553

1.378

1.623

1.308

1.378

1.510

1.176

 Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding

 R

Voorziening riolen en rioolgemalen

7

847

762

895

714

756

895

575

757

895

437

760

895

302

 R

Voorziening voor toekomstige verv. Investeringen riolering

7

48

-

-

48

-

-

48

-

-

48

-

-

48

 Z

Vervanging riolering

7

4.571

35

-

4.607

335

-

4.942

251

27

5.166

251

25

5.392

 Z

Aanspraken overstromingen Riverparc

8

117

-

-

117

-

-

117

-

-

117

-

-

117

Totaal voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding

5.583

797

895

5.485

1.091

895

5.682

1.008

922

5.768

1.011

920

5.859

Totaal voorzieningen

9.728

2.251

3.181

8.798

2.540

2.515

8.824

2.457

2.735

8.546

2.461

2.620

8.387