Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen we in principe als incidenteel. Behalve als het gaat om reguliere onttrekkingen aan dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.

In het overzicht hieronder zijn de structurele toevoegingen en onttrekking aan de reserves opgenomen, zoals voorgeschreven in artikel 19, onder d. van het BBV.

Structurele toevoegingen reserves

Bedragen x € 1.000

Reserves

2018

2019

2020

2021

Algemene Reserve - vrij beschikbare deel

1.243

1.248

1.248

1.248

Bestemmingsreserve wegen 

358

358

358

 358

Kapitaallastenreserves

3

3

3

3

Totaal stortingen reserves

1.605

1.610

 1.610

1.610

De structurele storting in de algemene reserve - vrij beschikbare deel heeft betrekking op de precario-opbrengsten die structureel in de algemene reserve worden gestort. De voormalige gemeente Rijnwaarden heeft een bestemmingsreserve wegen omdat er geen actueel onderhoudsplan is. Na harmonisatie van het wegenbeleidsplan zullen de bestemmingsreserve wegen (Rijnwaarden) en onderhoudsvoorziening wegen (Zevenaar) worden samengevoegd.

Structurele onttrekkingen reserves

Bedragen x € 1.000

Reserves

2018

2019

2020

2021

Frictiekosten bezuinigingen 2011-2014 (Vernieuwingskosten)

100

100

100

100

Kapitaallastenreserves

63

289

292

292

Totaal onttrekkingen reserves

163

389

392

392

Jaarlijks is een onttrekking van  € 100.000 begroot uit de reserve Vernieuwingskosten ten behoeve van de begrote frictiekosten voortkomend uit de bezuinigingen 2011-2014 (Zevenaar).
De structurele onttrekkingen hebben daarnaast betrekking op kapitaallastenreserves. Met ingang van 2017 dienen investeringen met een maatschappelijk nut geactiveerd te worden. De dekking van de afschrijving vanuit de (kapitaallasten)reserves wordt jaarlijks ten gunste van de exploitatie gebracht.