Inleiding

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waar de gemeente een
bestuurlijk én een financieel belang in heeft. Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer ze  stemrecht heeft of een zetel heeft in het bestuur van een verbonden partij. Met dit laatste wordt bedoeld dat de burgemeester, wethouder of raadslid namens de gemeente lid is van het Algemeen Bestuur (AB) en / of  lid is van het Dagelijks Bestuur (DB).

Een financieel belang heeft een gemeente indien de middelen die deze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van een verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Vormen van verbonden partijen zijn gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen (vennootschappen), stichtingen en verenigingen.
In deze paragraaf worden de verbonden partijen die de gemeente Zevenaar heeft, zowel financieel als inhoudelijk beschreven.