Financieel meerjarenbeeld

Bedragen x € 1.000

Exploitatie

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Lasten

Oorspronkelijke begroting 2018

114.904

105.809

104.342

104.342

Mutaties primitieve begroting
Autonome ontwikkelingen

1. Financieel startdocument FSD 2018

931

1.305

1.416

1.366

2. Autonome ontwikkelingen

-9.822

6.660

6.508

1.052

Intensivering bestaand beleid

Uitbreiding griffie met 0,4 fte

31

31

31

31

Totaal mutaties primitieve begroting

-8.860

7.996

7.955

2.449

Totaal Lasten

106.044

113.806

112.296

106.791

Baten

Oorspronkelijke begroting 2018

116.563

107.638

106.562

106.562

Mutaties primitieve begroting
Autonome ontwikkelingen

1. Financieel startdocument FSD 2018

2.351

2.632

2.628

2.623

2. Autonome ontwikkelingen

-9.255

6.249

6.193

805

Totaal mutaties primitieve begroting

-6.904

8.881

8.821

3.428

Totaal Baten

109.659

116.518

115.383

109.990

Saldo voor bestemming

3.615

2.745

3.087

3.199

Mutaties reserves

Onttrekkingen

169

395

394

394

Toevoegingen

-1.805

-1.610

-1.610

-1.610

Saldo mutaties

-1.636

-1.215

-1.216

-1.216

Saldo begroting 2018 na bestemming

1.979

1.530

1.871

1.983