Inleiding

Hieronder worden de belangrijkste aspecten van de financiële begroting gepresenteerd. Dat betekent dat er naast het begrotingssaldo aandacht  wordt besteed aan het weerstandsvermogen.

Begrotingssaldo

Het begrotingssaldo kent een structureel voordelig resultaat:

Meerjarenbegroting 2018-2021

2018

2019

2020

2021

Resultaat (bedragen x € 1.000)

1.979

1.530

1.870

1.982

Het bovenstaande resultaat biedt financiële ruimte voor nieuw beleid. Een belangrijke ontwikkeling die buiten het meerjarenbeeld valt, zijn de wegvallende  precario opbrengsten. Deze zorgen voor  € 943.000 aan structurele dekking in de begroting. Deze opbrengsten zullen in 2022 verdwijnen. Stel 2022 kent hetzelfde saldo als 2021, dan resteert in 2022 dus circa € 1.000.000.
De kadernota biedt het eerste moment om nieuwe beleidsvoornemens integraal af te wegen. Ontwikkelingen zoals de omgevingswet, sociaal domein, infrastructurele projecten (A15/A12 en onderliggend wegennet) komen dan onder andere aan de orde.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente Zevenaar kan als ruim voldoende worden gekenmerkt. De ratio weerstandsvermogen  bedraagt  1,5 . De ratio moet tenminste 1,0 zijn.  Dit betekent dat de financiële risico’s ruim voldoende afgedekt worden:

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

 =

32.781.000

 = 1,5

Benodigde weerstandscapaciteit

22.000.000

In de paragraaf weerstandsvermogen vindt u meer informatie over de weerstandscapaciteit en risico’s.