Sterke stad en krachtige kernen
Voor u ligt de meerjarenbegroting 2018-2021 van de nieuwe gemeente Zevenaar. Een gefuseerde gemeente waarbij wij het concept van stad en ommelanden zien als één van de kernkwaliteiten. Daarin staat de  sterke stad Zevenaar centraal met daaromheen een gevarieerd ommeland van landelijk gebied met krachtige kernen. Stad en ommeland staan in een goed evenwicht tot elkaar. Gemeente en de inwoners ervan voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van die kernen en proberen samen een bij de schaal van die kern passend voorzieningenniveau in stand te houden.

Digitaal en toegankelijk
Deze programmabegroting is de eerste begroting van de nieuwe gemeente Zevenaar. En ook de begroting heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Deze wordt voor het eerst geheel digitaal aangeboden en daarnaast presenteren we de “begroting in 1 oogopslag”. Daarmee willen we dit document van de gemeente toegankelijker maken voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. In de herindelingsvisie, die door de beide gemeenteraden in mei 2016 is vastgesteld, is aangegeven dat wij onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aanbieden en daarnaast persoonlijk contact hebben waar dit nodig is. Deze begroting is een voorbeeld van deze nieuwe aanpak.

Beleidsarme begroting
Op 31 oktober 2017 heeft de Stuurgroep een Financieel Startdocument (FSD) vastgesteld, dat inzicht gaf in de startpositie van de nieuwe gemeente. De nu voorliggende begroting is opgesteld op basis van dit FSD en de meerjarenbegrotingen 2017-2020 van de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden. In de nieuwe begroting is nog geen nieuw beleid meegenomen. Ook het coalitieakkoord is hierin nog niet verwerkt. Deze begroting is de optelsom van de beide gemeenten. Autonome ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld algemene prijs- en loonbijstellingen  zijn wel opgenomen. Tevens zijn besluiten die ter voorbereiding op de herindeling zijn genomen meegenomen. De integrale afweging voor nieuwe investeringen zullen in de kadernota 2019-2022 in mei 2018 aan de raad voorgelegd worden. Hierin zullen ook investeringen voor het jaar 2018 meegenomen worden.

Positieve meerjarenbegroting
We zijn verheugd dat we een sluitende begroting kunnen presenteren. Niet alleen voor 2018, maar ook voor de jaren daarna. We hebben voldoende buffers in deze begroting opgenomen om risico's op te kunnen vangen.