Beleidsindicatoren

Naam

Jaar
meting

Landelijk

Zevenaar

Begroting 2018

Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten (in € per inwoner)

2018

468,00

468,00

Externe inhuur (kosten in % totale loonsom en inhuur externen)

2018

7,14

7,14

Overhead (in % van totale lasten)

2018

11,37

11,37

Bezetting (aantal Fte per 1.000 inwoners)

2018

5,36

5,36

Formatie (aantal Fte per 1.000 inwoners)

2018

6,76

6,76

Economie

Functiemenging (%)

2016

52,10

48,30

48,50

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)

2016

134,00

123,00

125,00

Bruto Gemeentelijk Product (verhouding verwacht en gemeten product)

2013

100,00

100,30

100,00

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan VO en MBO)

2014

2,00

2,15

2,10

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

2016

2,01

0,80

0,80

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

2016

26,88

22,90

22,50

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners)

2016

41,30

32,90

32,50

Jongeren met jeugdreclassering (% kinderen 12 tot 23 jaar)

2017

0,40

0,40

0,42

Achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jarigen)

0

0,00

0,00

Banen (aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)

2016

744,00

690,00

700,00

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2016

1,20

1,11

1,10

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2017

8,80

9,77

9,70

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

2016

25,50

17,00

17,50

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

2015

1,52

0,63

0,60

Kinderen in uitkeringsgezinnen (% kinderen tot 18 jaar)

2015

6,58

5,30

5,20

Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

2015

1,45

0,81

0,80

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners)

2017

54,00

70,00

71,00

Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking)

2016

68,80

63,25

64,00

Sport, cultuur en recreatie

Niet sporters (%)

2016

48,70

50,40

50,00

Veiligheid

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

2016

2,30

1,30

1,30

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)

2016

5,60

4,60

4,55

Verwijzingen Halt  (aantal per 10.000 jongeren)

2016

137,00

48,00

45,00

Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)

2016

3,30

2,10

2,10

Harde kern jongeren  (aantal per 10.000 inwoners)

2014

1,30

1,12

1,10

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

2016

5,30

2,55

2,50

Verkeer, vervoer en waterstaat

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (%)

2015

8,00

9,50

8,00

Ziekenhuisopname na vervoersongeval met fietser (%)

2015

9,00

10,20

10,20

Volksgezondheid en duurzaamheid

Omvang huishoudelijke restafval (kg/inwoner)

2015

200,00

134,22

130,00

Hernieuwbare elektriciteit (%)

2015

12,10

1,07

2,00

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ-waarde (per € 1.000)

2016

209,00

179,24

182,00

Demografische druk (%)

2017

69,00

77,40

78,00

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€)

2017

723,00

677,90

677,90

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€)

2017

644,00

564,30

564,30

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

2014

6,00

1,13

1,50