Bedragen x € 1.000

Exploitatie

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Lasten

Bestuur en ondersteuning

21.840

22.174

21.803

21.873

Veiligheid

2.861

2.861

2.861

2.861

Verkeer, vervoer en waterstaat

4.378

4.414

4.390

4.383

Economie

4.151

11.160

11.250

4.507

Onderwijs

5.316

5.398

5.387

5.354

Sport, cultuur en recreatie

6.889

6.899

6.886

6.926

Sociaal domein

47.420

47.215

46.657

46.472

Volksgezondheid en duurzaamheid

8.892

9.134

9.171

9.161

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.298

4.552

3.891

5.253

Totaal Lasten

106.045

113.807

112.296

106.790

Baten

Bestuur en ondersteuning

81.074

81.191

81.028

80.991

Veiligheid

72

72

72

72

Verkeer, vervoer en waterstaat

52

52

52

52

Economie

3.150

10.044

10.139

3.420

Onderwijs

251

251

251

251

Sport, cultuur en recreatie

1.103

1.096

1.038

1.038

Sociaal domein

12.874

12.473

12.068

12.068

Volksgezondheid en duurzaamheid

7.931

7.967

7.992

7.992

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

3.151

3.405

2.743

4.106

Totaal Baten

109.658

116.551

115.383

109.990

Saldo

Bestuur en ondersteuning

59.235

59.017

59.225

59.117

Veiligheid

-2.789

-2.789

-2.789

-2.789

Verkeer, vervoer en waterstaat

-4.326

-4.362

-4.338

-4.331

Economie

-1.000

-1.116

-1.111

-1.087

Onderwijs

-5.065

-5.146

-5.135

-5.103

Sport, cultuur en recreatie

-5.786

-5.803

-5.849

-5.888

Sociaal domein

-34.546

-34.742

-34.589

-34.404

Volksgezondheid en duurzaamheid

-962

-1.167

-1.180

-1.169

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-1.147

-1.147

-1.148

-1.148

Totaal Saldo voor bestemming

3.614

2.745

3.086

3.198

Mutaties reserves

Onttrekkingen

169

395

394

394

Toevoegingen

-1.805

-1.610

-1.610

-1.610

Saldo mutaties

-1.636

-1.215

-1.216

-1.216

Saldo begroting 2018 na bestemming

1.979

1.530

1.871

1.983

Verschillenanalyse Financieel Startdocument - Meerjarenbegroting

De werkgroep financiën heeft de gevolgen van de herindeling op de begroting inzichtelijk gemaakt in het financiële startdocument (FSD). Dit document is met enkele aanpassingen door de raadsgroep en stuurgroep vastgesteld op 31 oktober 2017. De ontwikkelingen en financiële gevolgen die verwerkt zijn in het FSD zijn daarin toegelicht. Hierbij is aangegeven dat dit niet het eindsaldo zou zijn van de primaire begroting.
In onderstaand overzicht zijn de saldi van de begroting ten opzichte van het FSD weergegeven:

2018

2019

2020

2021

Positief resultaat Financieel Startdocument

         1.580

         1.744

        1.989

        2.032

Positief resultaat Meerjarenbegroting 2018-2021

         1.979

         1.530

         1.870

        1.982

Verschil FSD -MJB 2018-2021

399

-214

-119

-50

Naar aanleiding van het FSD en de verplichtingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording hebben enkele aanvullende analyses op basis van de laatste actuele inzichten in investeringen plaatsgevonden. Daarnaast is er nog een besluit genomen om een post toe te voegen aan de begroting. Onderstaand zijn de grootste verschillen en hun oorzaak opgenomen.

Actualisatie activa

Na het opstellen van het FSD zijn de standen van alle activa bijgewerkt. Hieruit volgen nog enkele aanpassingen als gevolg van gelijkstelling afschrijvingstermijn, verschuiving investeringsmoment en bijstelling financieringsbehoefte. De bijstellingen hebben een effect op de rente- en afschrijvingslasten in de begroting en leiden per saldo tot het volgende effect:

2018

2019

2020

2021

Actualisatie activa

398

-60

22

166

Vervangingsinvesteringen

De gevolgen van het opnemen (reserveren) van de afschrijvingslasten van de vervangingsinvesteringen hebben het volgende effect op de meerjarenbegroting:

2018

2019

2020

2021

Reservering vrijval kapitaallasten

-168

-180

-236

Lasten participatiebudget
Ten opzichte van het FSD heeft er nog een bijstelling plaatsgevonden van de lasten van het participatiebudget. In het FSD is de integratieuitkering voor het onderdeel participatie verlaagd. De verlaging van de lasten is meegenomen in de begroting.

2018

2019

2020

2021

Lasten participatiebudget

32

45

70

51

Uitbreiding griffie
Op basis van besluitvorming van de raadsgroep en stuurgroep (31 oktober 2017) is de formatie van de griffie verhoogd met 0,4 fte. Hiermee komt de formatie op de gewenste 2,7 fte.
Het financiële gevolg van deze aanpassing is:

2018

2019

2020

2021

Uitbreiding griffie

-31

-31

-31

-31