Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is een geprognosticeerde  balans vanuit het BBV voorgeschreven. De balans moet aansluiten bij de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. De geprognosticeerde balans moet tenminste de posten bevatten die nodig zijn om het EMU-saldo er eenduidig uit af te kunnen leiden. Het EMU-saldo kan worden afgeleid van het saldo van de mutaties in de vorderingen en in de schulden.

Bedragen x € 1.000

Activa

2018

2019

2020

2021

Materiële vaste activa

106.327

118.130

113.198

108.941

Fin. Vaste activa

Kapitaal

35

35

35

35

Leningen

16.132

15.713

15.311

15.311

Personeel

16.023

15.976

15.927

15.927

Activa derden

216

200

185

171

Voorraden

BIE

91.573

80.474

75.474

74.480

-/- Verliesvoorziening

-49.326

-50.301

-51.295

-52.309

Uitzettingen < 1jr

12.178

12.178

12.178

12.178

Liquide middelen

1.432

1.432

1.432

1.432

Overlopende activa

5.733

5.733

5.733

5.733

Totaal activa

200.323

199.570

188.178

181.899

Passiva

2018

2019

2020

2021

Eigen vermogen

Algemene reserve

16.100

17.343

18.591

19.839

Bestemmingsreserves

23.905

24.298

24.232

24.200

Resultaat

1.978

1.531

1.870

1.982

Voorzieningen

9.728

8.798

8.824

8.546

Vaste schulden

128.011

122.698

107.362

102.300

Vlottende schulden

11.298

11.298

11.298

11.298

Overlopende passiva

9.303

13.604

16.001

13.734

Totaal passiva

200.323

199.570

 188.178

 181.899