De voormalige gemeenten gingen in hun begrotingen anders om met de verwerking van vervangingsinvesteringen. In Rijnwaarden werden de (afschrijvings)lasten beschikbaar gehouden en in Zevenaar vielen deze vrij. In Zevenaar werden de afschrijvingslasten (weer) opgenomen na een besluit van de gemeenteraad. Om schommelingen in het begrotingssaldo te voorkomen is er in deze begroting voor gekozen om de lasten van vervangingsinvesteringen (reeds aanwezige activa en geplande vervanging) op te nemen. Jaarlijks moet beoordeeld worden of geplande vervanging daadwerkelijk gerealiseerd zal gaan worden. Op basis van deze informatie zal jaarlijks bepaald moeten worden of het gereserveerde bedrag toereikend of te hoog is.

 In onderstaand overzicht zijn per jaarschijf de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe gemeente opgenomen die verwerkt zijn in de cijfers van deze meerjarenbegroting. In de bijlage Meerjareninvesteringsplan is een overzicht opgenomen van de verwachte investeringen in de komende jaren waarvoor bij de Kadernota of via een afzonderlijk raadsvoorstel de middelen worden aangevraagd. Deze investeringen zijn dus nog niet financieel vertaald in deze meerjarenbegroting.

Bedragen x € 1.000

 

2018

Omschrijving investering

Investerings-
bedrag

Wijze van
 dekking

Afschrij-
ving*

Rente

Vervangingsinvesteringen gemeentewerf

658

exploitatie 

66

14

Vervanging en flexibilisering ICT-werkplekken

450

exploitatie 

90

7

Begraafplaats Lobith

74

exploitatie 

2

1

Brandveiligheidsvoorzieningen

154

exploitatie 

10

2

Totaal investeringen

1.336

168

24

2019

Omschrijving investering

Investerings-
bedrag

Wijze van
dekking

Afschrij-
ving*

Rente

Vervangingsinvesteringen gemeentewerf

277

 exploitatie 

 78

24

Vervanging en flexibilisering ICT-werkplekken

 exploitatie 

90

7

Begraafplaats Lobith

 exploitatie 

2

1

Brandveiligheidsvoorzieningen

 exploitatie 

10

2

Totaal investeringen

277

 180

34

2020

Omschrijving investering

Investerings-
bedrag

Wijze van
dekking

Afschrij-
ving*

Rente

Vervangingsinvesteringen gemeentewerf

572

 exploitatie 

 134

23

Vervanging en flexibilisering ICT-werkplekken

 exploitatie 

90

 7

Begraafplaats Lobith

 exploitatie 

2

 1

Brandveiligheidsvoorzieningen

 exploitatie 

 10

2

Totaal investeringen

572

236

33

2021

Omschrijving investering

Investerings-
bedrag

Wijze van
dekking

Afschrij-
ving*

Rente

Vervangingsinvesteringen gemeentewerf

114

 exploitatie 

145

21

Vervanging en flexibilisering ICT-werkplekken

-

 exploitatie 

90

7

Begraafplaats Lobith

-

 exploitatie 

2

1

Brandveiligheidsvoorzieningen

-

 exploitatie 

10

2

Totaal investeringen

114

  247

  31

* De afschrijving komt in het jaar na gereedkomen van de investering ten laste van de exploitatie.

Vervangingsinvesteringen gemeentewerf

De vervangingsinvesteringen gemeentewerf bestaan uit de vervangingen van materieel en voertuigen voor de nieuwe gemeente Zevenaar.

Vervanging en flexibilisering ICT-werkplekken

In 2018 staat de vervanging en flexibilisering van ICT-werkplekken (vast en mobiel) op de planning.

Begraafplaats Lobith

Dit is een investering in de urnentuin van de gemeentelijke begraafplaats in Lobith.

Brandveiligheidsvoorzieningen

Dit zijn investeringen in brandveiligheidsvoorzieningen binnen openbare gebouwen in de voormalige gemeente Rijnwaarden.