In onderstaand overzicht geven we het verwachte verloop van de voorzieningen voor het begrotingsjaar 2018 weer. In de bijlagen is een gespecificeerd overzicht van de voorzieningen opgenomen. In dit overzicht zijn de voorzieningen nog gespecificeerd per gemeente voor herindeling opgenomen. Na het opstellen van de jaarrekening 2017 zal een herschikking van de voorzieningen plaats vinden waarbij voorstellen worden gedaan tot samenvoeging continuering of opheffing van de bestaande voorzieningen.

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen

Stand
1-1-2018

Toevoeg-
ingen

Onttrek-
kingen

Stand
31-12-2018

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

1.828

 71

190

1.709

Egalisatievoorzieningen

2.317

1.384

2.096

1.604

Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding

5.583

797

895

5.485

Totaal Voorzieningen

9.728

2.251

  3.181

8.798