In onderstaand overzicht geven we het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2018 weer. In de bijlagen is een gespecificeerd overzicht van de reserves opgenomen. In dit overzicht zijn de reserves nog gespecificeerd per gemeente voor herindeling opgenomen. Na het opstellen van de jaarrekening 2017 zal een herschikking van de reserves plaats vinden waarbij voorstellen worden gedaan tot samenvoeging continuering of opheffing van de bestaande reserves.

Bedragen x € 1.000

Reserves

Stand
1-1-2018

Toevoeg-
ingen

Onttrek-
kingen

Stand
31-12-2018

Algemene reserve

16.100

1.243

-  

17.343

Bestemmingsreserves

23.905

562

169

24.298

Totaal reserves

40.005

1.805

169

41.640