Bestuurders hebben geen garantie dat zij na vier jaar hun zetel kunnen behouden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid van wachtgeldverplichtingen. In de oude gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden werd verschillend met de wachtgeldverplichtingen omgegaan. In Zevenaar werden de verplichtingen in de begroting opgenomen op het moment dat tot werkelijke uitbetaling moest worden overgegaan. In Rijnwaarden werd in het jaar van ontstaan van de wachtgeldverplichting een voorziening gevormd voor de hele looptijd van de verplichting. In de paragraaf weerstandsvermogen van deze begroting is bij de risico's rekening gehouden met mogelijke wachtgeldverplichtingen en is daarvoor dus weerstandscapaciteit beschikbaar in de algemene reserve.