Doelstelling

Wij zetten ons in voor het behoud en de bevordering van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties. Hiervoor hanteren we drie pijlers. Ten eerste zetten we in op bevordering van de volksgezondheid. Dit doen we door in te zetten op positieve regionale gezondheidszorg binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en lokale gezondheidszorg. Ten tweede richten we ons op duurzaamheid door uitvoering te geven aan initiatieven in het kader van de duurzaamheid. Voor de eigen organisatie speelt in ieder geval de toepassing van duurzaamheid in het eigen beheer en onderhoud. In de gemeente is ‘de basis op orde’. De uitvoering van de taken op het gebied van riolering, de afvalstoffenverwijdering en reiniging is kwalitatief goed. We richten ons op het doelmatig beheer van het rioolstelsel, het doelmatig uitvoeren van de afvalzorg en begrafeniszorg. Tot slot zetten we ons in om de afspraken gemaakt in het Verdrag van Parijs zowel lokaal als regionaal na te komen. Binnen dit programma zoeken we steeds de balans tussen dienstverlening, duurzaamheid en kosten.

Subdoelstellingen en activiteiten