Wat willen we?

We zamelen op een doelmatige wijze afval in. We doen dit op een wijze die het belang van de bescherming van het milieu dient. We beschouwen afval als een grondstof, die in een circulaire economie van waarde wordt. We zetten ons bij de afvalinzameling in om op een duurzame wijze om te gaan met natuurlijke hulpbronnen, zuiniger te zijn op grondstoffen en voorwerpen langer en opnieuw te gebruiken. We zetten in op bewustwording en gedragsverandering bij onze inwoners. Afvalscheiding en wijze van inzameling zien wij als belangrijke elementen om deze doelstelling te bereiken. We werken aan het Programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Activiteiten