Wat doen we?

Gemeente Zevenaar sluit samen met de waterpartners De Liemers aan op de werkwijze die in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (2014) is afgesproken: “Weten, Willen, Werken”. Hierbij wordt eerst (in 2018) inzichtelijk gemaakt wat de kwetsbaarheden van een gebied zijn ten aanzien van wateroverlast, hitte, droogte en veiligheid (Weten). Vervolgens worden samen met relevante stakeholders ambities geformuleerd (Willen). Tot slot worden deze ambities verankerd in het beleid (in 2019) en als maatregelen tot uitvoering gebracht (Werken), waarmee Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is. Deze doelen en het tijdspad zijn conform het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2017).