In de Meerjarenbegroting 2017-2020 heeft de gemeente Zevenaar voor het eerst een meerjareninvesteringsplan (MIP) opgenomen. Het doel van het MIP is om de raad inzicht te geven in de investeringen in de komende periode van vier jaar. Voor deze meerjarenbegroting is dit meerjareninvesteringsplan verder uitgewerkt en wordt een totaaltabel per jaarschijf gepresenteerd van de te verwachte investeringen.

 

2018

Omschrijving investering

Investerings
bedrag

Waarvan dekking

Wijze van dekking

Kapitaallasten

Herontwikkeling gebied Edisonstraat-A12

             1.000

             -  

Exploitatie

          48

Aanleg 2e viaduct 7Poort

            2.000

             -  

Exploitatie

        110

Aanpassing Babberichseweg en Dorpstraat

                100

             -  

Exploitatie

            6

Voorzieningenproject Spijk

                400

         200

Subsidies

          11

             3.500

         200

        175

2019

Omschrijving investering

Investerings
bedrag

Waarvan dekking

Wijze van dekking

Kapitaallasten

Stedelijke herverkaveling

            6.000

            n.n.b.

Subsidies

n.n.b.

            6.000

               -  

      -

2020

Omschrijving investering

Investerings
bedrag

Waarvan dekking

Wijze van dekking

Kapitaallasten

Renovatie Gemeentelijke gebouwen

                176

              -  

Exploitatie

            9

Capaciteitsaanpassing hoofdinfrastructuur a.g.v. wijziging aansluiting hoofdwegennet

            5.000

              -  

Exploitatie

        242

Doortrekken Regionale Weg/Witte Kruis

          19.260

            n.n.b.  

Exploitatie / Subsidies

      n.n.b.

Treffen bovenwettelijke maatregelen op vlak van lucht en geluid Arnhemseweg c.s 

               500

              -  

Exploitatie

          28

Renovatie sportaccommodaties

                353

              -  

Exploitatie

          18

          25.289

              -  

     297

2021

Omschrijving investering

Investerings
bedrag

Waarvan dekking

Wijze van dekking

Kapitaallasten

Aanleg noordelijke randweg

          10.000

 n.n.b. 

Subsidies

n.n.b.   

Realiseren zgn. ommetjes vanuit de woonomgeving naar het omliggende landschap

                300

              -  

Exploitatie

          15

          10.300

              -  

       15

Hieronder is een toelichting op bovenstaande investeringen opgenomen.

Herontwikkeling gebied Edisonstraat-A12

In het kader van de aanpassing van de weg Hengelder wordt ook de Edisonstraat aangepast. Daarnaast wordt een snelfietsroute langs de A12 uitgewerkt. De snelfietsroute komt daarmee over het terrein van het aanbiedstation en voetbalvereniging SDZZ. Dit maakt een aanpassing of verplaatsing van het aanbiedstation noodzakelijk en verplaatsing van SDZZ. Tevens dient er een vervangende locatie gevonden te worden voor de drie hondenverenigingen die vanwege de nieuwe aansluiting Zevenaar Oost moeten verplaatsen. Daarnaast is er een parkeerprobleem van Compaxo. Dit kan meegenomen worden in de herinrichting.

Aanleg 2e viaduct 7Poort

Er zijn diverse partijen die zich zorgen maken over de verkeersafwikkeling op het huidige viaduct, dit met name naar aanleiding van de beoogde komst van de Fashion Outlet in samenhang met de uitgifte van 7Poort. Met een tweede viaduct kunnen deze zorgen eventueel worden weggenomen. Wij zijn momenteel die mogelijkheden voor een 2e viaduct aan het onderzoeken. Het huidige viaduct voldoet. Bij een doortrekking van het Witte Kruis en een uitbreiding van de FOZ is een tweede viaduct wel nodig. Beide zaken zijn op dit moment nog niet aan de orde, maar het is wel al toekomstgericht en draagt bij aan een optimale bereikbaarheid van 7Poort en wellicht draagt het zelfs bij aan de verkoopbaarheid van de kavels. Omdat de mogelijke realisatie van een tweede viaduct verkeerskundig niet noodzakelijk blijkt te zijn, is hiervoor geen budget opgenomen in de grondexploitatie. Indien uit verkoop technisch oogpunt de wens bestaat om dit viaduct toch te realiseren, ontstaat een financieel risico, omdat het benodigde budget niet voorhanden is. In de eerstvolgende risicoanalyse voor de grondexploitatie wordt dit risico gewogen en meegenomen in het risicoprofiel. Een daadwerkelijke realisatie wordt ter afweging aan de raad bij de eerstvolgende mogelijkheid voorgelegd.

Aanpassing Babberichseweg en Dorpstraat

Provincie Gelderland heeft een verkenning uitgevoerd naar leefbaarheidsknelpunten in Babberich. In de verkenning zijn vier locaties benoemd waar maatregelen getroffen moeten worden. De toegang naar het Babborgaplein krijgt, komende  vanuit het dorp, een lanksafvak. Achterop komend verkeer kan dan om de wachtende auto’s heen rijden. De (school-)oversteek naar het Babborgaplein wordt vergroot en voorzien van een  zig-zag beweging. Dan is er meer opstelruimte en is verkeer op de Dorpsstraat beter zichtbaar. Bij het Bettestraatje komen er mindergeleiders, om de oversteek voor fietsers in twee fasen mogelijk te maken en zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Tevens komt er een stukje tweerichtingen fietspad aan de noordzijde, tussen het Bettestraatje en de Uiverstraat. Tenslotte zijn er nog aanpassingen aan Witte Kruis verkend, om verkeer verder van de woningen af te laten rijden. Uitvoering van de maatregelen kan mogelijk, onder voorbehoud van financiering, nog in 2018 starten. De gemeente Zevenaar is gevraagd een bijdrage in de kosten te leveren. De uitvoering van de aanpassingen aan Witte Kruis wordt gekoppeld aan de onderzoeken en besluitvorming over de mer-studie Witte Kruis.

Voorzieningenproject Spijk

Op 21 november 2017 heeft het college van B&W van Rijnwaarden de opdracht gegeven voor de uitvoering van het Project ‘Voorzieningen-Spijk’. Dit is een project, in co-productie, met de Provincie Gelderland. Doel van het project is (1) meer activiteiten en (2) herallocatie van voorzieningen in het dorp.
De inventarisatiefase loopt van december 2017 tot en met februari 2018. Daarna volgt politieke besluitvorming voor een (mogelijke) uitvoeringsfase. Indien van toepassing zal dit gepaard gaan met gebruikmaking Provinciale middelen (€ 200.000,00) in combinatie met beschikbaar identiek gemeentelijk budget.

Stedelijke herverkaveling

Als gevolg van de nieuwe aansluiting op de A12 moet de weg Hengelder worden aangepast. Het huidige ontwerp, in opdracht van de provincie, is de meest optimale vormgeving binnen het huidig wegprofiel en de planning. De bereikbaarheid en vindbaarheid van bedrijven op Hengelder en Tatelaar laat echter te wensen over. Door de Edisonstraat te verleggen in westelijke richting kan een meer logische verkeersstructuur worden ontwikkeld.

Renovatie Gemeentelijke gebouwen

Volgens de meerjarenonderhoudsplanning die wij hanteren voor de gemeentelijke gebouwen dient voor de instandhouding van een pand gemiddeld één keer in de 40 jaar een renovatie plaats te vinden. Bij renovatie gaat het om het (gedeeltelijk) vernieuwen van het gebouw, zodat het comfort omhoog gaat en de levensduur verlengd wordt. Dit zijn werkzaamheden zoals het vervangen van een dak, sanitair, kozijnen, plafonds, vloeren, leidingen, etc.
In 2020 zullen de gebouwen van de brandweer Zevenaar, de garage werkplaats van de gemeentewerf en het Musiater worden gerenoveerd.

Capaciteitsaanpassing hoofdinfrastructuur a.g.v. wijziging aansluiting hoofdwegennet

Met de doortrekking van de A15, verbreding A12 en een nieuwe aansluiting op de A12 bij Zevenaar Oost veranderen de toegangen tot de kern Zevenaar ook. Verkeersbewegingen zullen veranderen en een aantal wegen krijgt te maken met een forse toename van het verkeer. In het kader van het project A15/A12 zijn afspraken gemaakt over de aanpassingen van het onderliggend wegennet in Zevenaar (aanvullende bestuursovereenkomst tussen RWS en provincie). Er dienen echter ook maatregelen genomen te worden die buiten de Aanvullende Bestuursovereenkomst vallen, afwaarderen Doesburgseweg, herinrichten Edisonstraat, verkeersveiliger maken van rotondes, afsluiting Platanenlaan e.d..

Doortrekken Regionale Weg/Witte Kruis

De gemeente is voornemens om de ontsluitingsweg van 7Poort door te trekken naar het Witte Kruis in Babberich. Door deze ontwikkeling kan het verkeer vanuit Rijnwaarden rechtstreeks naar de nieuwe aansluiting Hengelder aan de A12. Momenteel worden MER voorbereid, gefinancierd door Provincie Gelderland.

Treffen bovenwettelijke maatregelen op vlak van lucht en geluid Arnhemseweg c.s

Naar aanleiding van een motie is een plan van aanpak opgesteld om o.a. het geluid op diverse wegen in Zevenaar te monitoren. Na akkoord  van het college kan uitvoering worden gegeven aan de monitor. De verwachte kosten voor de uitvoering van de monitor bedragen rond de € 100.000. Mogelijke kosten voortvloeiend uit de monitor (treffen van maatregelen aan woningen en openbare ruimte om geluid te verminderen) kunnen pas bepaald worden na de monitor. Hiervoor is een voorlopig bedrag geraamd van € 500.000.

Renovatie sportaccommodaties

Volgens de meerjarenonderhoudsplanning die wij hanteren voor de sportaccommodaties dient voor de instandhouding van een pand  gemiddeld één keer in de 40 jaar een renovatie plaats te vinden. Bij renovatie gaat het om het (gedeeltelijk) vernieuwen van het gebouw, zodat het comfort omhoog gaat en de levensduur verlengt wordt. Dit zijn werkzaamheden zoals het vervangen van een dak, sanitair, kozijnen, plafonds, vloeren, leidingen, etc.
In 2020 staat de renovatie van sporthal Lentemorgen op de planning.

Aanleg noordelijke randweg

De gemeenteraad heeft in de raad van 23 september 2015 een amendement aangenomen waarin de noordelijke randweg (verbindingsweg van de Arnhemseweg naar de Griethse Poort) nader onderzocht moet worden. Voor deze onderzoekskosten is in de begroting 2017 – 2020 een bedrag opgenomen van € 100.000.
Een mogelijk aanleg is voorzien na 2020.

Realiseren zgn. ommetjes vanuit de woonomgeving naar het omliggende landschap

De rijkdom van de gebieden rond de Zevenaarse kernen is groot. De versterking van de relaties tussen beiden is echter nog een aandachtspunt. De mogelijkheden tot het creëren van nieuwe ommetjes vanuit de woonomgeving is hierbij nadrukkelijk gewenst. Vooralsnog wordt uitgegaan van drie ommetjes, te weten Zwanenwaay, Rhederlaag en Koppenwaard.