Bestuurders en ambtelijke organisatie hebben behoefte aan regie en grip op gemeenschappelijke regelingen. Met regie op verbonden partijen wil de gemeente in de kern bereiken dat de belangen van Zevenaar worden behartigd en dat de overeengekomen opdracht wordt gerealiseerd binnen de afgesproken beleidsinhoudelijke en financiële kaders. Het is van belang dat de raad in het proces van begroting en verantwoording voldoende informatie krijgt om de bijdrage van de verbonden partijen aan de realisatie van doelstellingen en risico’s te kunnen laten meewegen.
De invloed van de gemeente op haar verbonden partijen is het grootst aan de “voorkant”. Hiermee wordt bedoeld dat beïnvloeding in een (politiek) besluitvormingsproces aan de voorkant het meeste kans van slagen heeft. De ervaring leert dat stukken die eenmaal in het dagelijks of algemeen bestuur komen, niet snel meer gewijzigd worden.

In de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeente zowel de rol van eigenaar als opdrachtgever.

Eigenaarsrol

De gemeente Zevenaar is, samen met andere deelnemende gemeenten, de “eigenaar” van de GR. Het is de taak van het DB van de GR om toezicht te houden op de uitvoering en de continuïteit van het bedrijf. In de eigenaarsrol gaat het vooral om de HOE- vraag. M.a.w. de uitvoering/ bedrijfsvoering staat centraal.

Opdrachtgeversrol

De GR voert taken uit voor / in opdracht van de gemeente, waarbij de gemeente opdrachtgever oftewel klant is en de GR de opdracht uit voert. In de opdrachtgeversrol gaat het om het zo helder mogelijk definiëren wat de gemeente van de GR aan producten en resultaten verwacht.  Het gaat hierbij vooral om de WAT-vraag. Anders gezegd: de beleidsinhoud staat centraal.