Voor de belangrijkste gemeentelijke belastingen zien de ramingen voor 2018 er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

Belastingsoort

Rijnwaarden

Zevenaar 

Totaal*

Onroerendezaakbelasting

Eigenaar woningen

1.374

4.674

6.048

Eigenaar niet-woningen

384

1.995

2.379

Gebruiker niet-woningen

234

1.180

1.414

Totaal Onroerendezaakbelasting

1.992

7.849

9.841

Afvalstoffenheffing

765

1.882

2.647

Rioolheffing

Riool woningen

1.280

2.492

3.772

Riool niet-woningen

74

560

634

Aansluitgeld

8

8

Totaal Rioolheffing

1.362

3.052

4.414

Hondenbelasting

69

230

299

Parkeren

Parkeergelden

1.030

1.030

Vergunningen

2

84

86

Ontheffingen

6

6

Naheffingsaanslagen

100

100

Totaal Parkeren

2

1.220

1.222

Begrafenisrechten

52

90

142

Marktgelden

2

36

38

Precariobelasting

Kabels & leidingen

618

1.560

2.178

Overig

32

32

Totaal Precariobelasting

618

1.592

2.210

Toeristenbelasting

91

297

388

Reclamebelasting

113

113

Leges

Algemene dienstverlening

156

625

781

Omgevingsvergunningen

78

542

620

Totaal Leges

234

1.167

1.401

Totaal belastingen en leges

5.187

17.528

22.715

In bovenstaande geraamde opbrengsten is nog geen rekening gehouden met de inflatiecorrectie 2018 van 1,4%. Voor het totaal aan belastingen, daar waar dit toegepast kan / mag worden, is dit een bedrag van € 140.000.