Inleiding

Voor het verlenen van diensten door de gemeente worden leges geheven. In de Legesverordening op grond van artikel 229 van de Gemeentewet is geregeld voor welke diensten leges verschuldigd zijn.
Belastingplichtig is degene die de dienst aanvraagt, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Voor de Legesverordening wordt de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als basis genomen.

De geraamde opbrengsten van de leges mogen niet hoger zijn dan de geraamde kosten.