Inleiding

Met de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken (2008) heeft de gemeente naast de zorgplicht voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater en regenwater ook de zorgplicht voor grondwater. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om de kosten die verbonden zijn aan de taken die voortvloeien uit de gemeentelijke watertaken toe te rekenen aan de rioolheffing. De rioolheffing is gebaseerd op artikel 228a van de Gemeentewet.

Beleid
In de gemeente Zevenaar wordt de rioolheffing geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit direct of indirect water (huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater) op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Kostendekkendheid
De geraamde opbrengsten mogen niet hoger zijn dan de geraamde kosten.
 

Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Begroting 2018

Riolering

4.039

Straatreiniging

135

Inkomensregeling

78

Belastingen

53

Overhead

410

Inkomsten

-300

Totaal lasten netto

4.415

Totaal opbrengsten

4.415

Dekkingspercentage

100%