Inleiding

Afvalstoffenheffing wordt geheven op grond van de Wet milieubeheer. De heffing wordt opgelegd aan de gebruikers van percelen waarvoor de gemeente verplicht is huishoudelijk afval in te zamelen.

De gemeente Zevenaar hanteert het diftar-systeem. Dit houdt in dat naast een vast bedrag per huishouden een bedrag per lediging van de afvalcontainer in rekening wordt gebracht. Van huishoudens die gebruik maken van een verzamelcontainer (bij hoogbouw) wordt een vast bedrag geheven.

Kostendekkendheid
De geraamde opbrengsten mogen niet hoger zijn dan de geraamde kosten.

Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Begroting 2018

Afvalverwijdering

2.936

Straatreiniging

138

Inkomensregeling

59

Belastingen

61

Overhead

191

Inkomsten

-738

Totaal lasten netto

2.647

Totaal opbrengsten

2.647

Dekkingspercentage

100%