Risico's

Het grondbeleid heeft een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.

Om de risico’s in te dammen worden de volgende maatregelen getroffen:

  1. Opstellen van reële exploitatieopzetten, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor onvoorziene kosten, werken via aanbesteding in de markt worden uitgezet en marktconforme uitgifteprijzen worden gehanteerd;
  2. Vastgestelde exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Op basis van de voortgang wordt het te verwachten resultaat ingeschat. Dit biedt dan tevens mogelijkheden om bij te sturen in het proces.

Indien een grondexploitatie een begroot verlies kent, dan wordt daarvoor een verliesvoorziening getroffen. Dit is ook het geval indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt.
Sinds 2008 is dit een verplichting op grond van het BBV;

  1. Ten aanzien van de grondexploitaties zijn in de Nota Grondbeleid richtlijnen opgenomen op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen. Daarnaast wordt in de paragraaf weerstandsvermogen van deze begroting een volledig beeld gegeven ten aanzien van de gemeentebrede risico’s en de weerstandscapaciteit.