Beleidskaders

Het gemeentelijke grondbeleid is vastgelegd in de Nota Grondbeleid van de voormalige gemeente Zevenaar die in februari 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld en in het grondexploitatieplan van de voormalige gemeente Rijnwaarden dat in 2013 is vastgesteld. In de nota's wordt uitwerking gegeven aan de manier waarop de grondpositie en het grondbeleid worden ingezet voor de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast is een strategie opgesteld voor het beheer van strategisch grondbezit van Zevenaar (aankoop, exploitatie en uitgifte). Ook de relatie met het exploitatieplan in de nieuwe Wro, gericht op publiekrechtelijk kostenverhaal, is ingevuld.
Naast de nota's grondbeleid en strategie beheer van strategisch grondbezit is in beide gemeenten ook een nota grondprijzen vastgesteld. In Rijnwaarden is dit de grondprijsnota 2013, vastgesteld in april 2013. De meest recente grondprijsbrief van de voormalige gemeente Zevenaar is in februari 2017 vastgesteld. In januari 2018 wordt een nieuwe grondprijsbrief door het college vastgesteld waarin de kaders voor de gehele nieuwe gemeente worden bepaald.

In het herindelingsontwerp, wat het basisdocument is van de gemeentelijke herindeling van Rijnwaarden en Zevenaar, is opgenomen dat het belangrijk is dat jong en oud goed kunnen wonen in de gemeente. Aandachtspunten in dit herindelingsontwerp zijn: (levensloopbestendig) woonbeleid, ruimtelijke kwaliteit  en duurzaamheid.