In 2016 en 2017 zijn de regels (BBV) voor het grondbeleid gewijzigd. Deze wijzigingen hebben tot doel de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten en (financiële)risico’s te verminderen.

De vormen van grondbeleid worden hieronder schematisch weergegeven:

In hoofdlijnen gaat het om de volgende scheiding:

Type

Omschrijving

Inactieve grond

Grond in eigendom gemeente, maar geen transformatieproces.

Actief grondbeleid

De gemeente heeft de te ontwikkelen grond in eigen bezit (BIE).

Faciliterend grondbeleid

De bouwkavel is in het bezit van een private partij en wordt door die partij ontwikkeld. De gemeente treedt enkel c.q. vooral op als overheid, die de plannen van private partijen faciliteert als daarvoor een bestemmingswijziging nodig is (kostenverhaal)

Gemeentelijk grondbeleid
Het gemeentelijke grondbeleid van Zevenaar is vastgelegd in de Nota Grondbeleid die in februari 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In de nota wordt uitwerking gegeven aan de manier waarop de grondpositie en het grondbeleid worden ingezet voor de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast is een strategie opgesteld voor het beheer van strategisch grondbezit van Zevenaar (aankoop, exploitatie en uitgifte). Ook de relatie met het exploitatieplan in de nieuwe Wro, gericht op publiekrechtelijk kostenverhaal, is ingevuld.

In de Nota Grondbeleid zijn, met betrekking tot het grondbeleid en het grondbeleidsinstrumentarium, onder meer de volgende beleidsregels vastgelegd:

  • De gemeente gaat, waar nodig, voor toekomstige ontwikkelingen uit van facilitair grondbeleid, waarin samenwerking wordt gezocht met private partijen;
  • Bij particuliere ontwikkelingen wordt de anterieure overeenkomst om tot kostenverhaal te komen als uitgangspunt genomen;
  • De uitgifte van bouwgronden geschiedt tegen marktconforme prijzen.

Ten aanzien van verantwoording en risicomanagement is in de nota nadrukkelijk aandacht geschonken aan (niet limitatief):

  • Hoe wordt omgegaan met waardering en resultaatbepaling;
  • De hoogte van de in acht te nemen marktwaarde;
  • Hoe wordt omgegaan met (financiële) risico’s/voorzieningen en de relatie met de gemeentelijke weerstandscapaciteit;
  • Op welke wijze de raad wordt geïnformeerd.

Herindelingsontwerp
In het herindelingsontwerp is opgenomen dat het belangrijk is dat jong en oud goed kunnen wonen in de gemeente. Ontwikkeling van een levensloopbestendig woonbeleid met hierin uitdrukkelijk aandacht voor de huisvesting van starters is een opgave. Afstemming tussen de type kernen en het woningaanbod staat hierbij centraal.
Ook is er aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit waarbij het uitnodigende buitengebied, een open rivierenlandschap en groen in de kernen kenmerkend zijn. Inbreiden heeft de voorkeur boven uitbreiden. Er wordt ingezet op behoud van de openheid van het landschap.
Een ander belangrijk element voor de ruimtelijke kwaliteit is duurzaamheid. De gemeente zet in op duurzame toepassingen, in al haar mogelijkheden.

Bij de uitvoering van de gemeentelijke grondexploitaties Geerlingshofstraat, Middag Oost & Zwanenwaay en Zevenaar Oost wordt rekening gehouden met bovengenoemde aandachtspunten. De ontwikkeling van (uitbreidingslocatie) Zevenaar Oost is strijdig met de bovengenoemde stelling "inbreiden heeft de voorkeur boven uitbreiden". Dit heeft echter te maken met de woningbouwopgave waaraan de gemeente Zevenaar sinds 2005 invulling aan geeft. Na enkele jaren van economische crisis maar een inmiddels herstelde woningmarkt is het nu (ook vanuit stedenbouwkundig perspectief) wenselijk om de woonwijk Groot Holthuizen af te ronden.
In het grondprijzenbeleid zijn aantrekkelijke kortingen opgenomen voor ontwikkelaars die het begrip duurzaamheid  vertalen in hun woningontwikkeling.