Ten aanzien van winst- en verliesneming is hierover het volgende in de Nota Grondbeleid 2012 opgenomen:

  1. Verliezen worden genomen als die bekend zijn (voorzichtigheidsbeginsel), daartoe wordt een voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve (risicoreserve).
  2. Winsten worden genomen wanneer die gerealiseerd zijn (realisatiebeginsel).
  3. Winst en verlies wordt genomen op basis van contante waarde.
  4. Winst en verlies komen via de exploitatie ten laste van en ten goede aan de reserve grondexploitaties. In de praktijk (zie ook onder 1) is dit nu de algemene reserve.
  5. Als de geraamde kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd mag winst worden genomen binnen een (deel) grondexploitatie.
  6. Tussentijdse winstneming vindt dan slechts plaats als er voldoende zekerheid is voor winst nemen.
  7. Winstneming vindt plaats bij de jaarrekening of programma uitvoeringsrapportage (pur). De laatste is inmiddels vervangen door de Voortgangsrapportage.

In 2018 wordt naar verwachting de exploitatie Geerlingshofstraat in Lobith afgesloten met een verwachte winst van € 54.000.
Van de overige complexen wordt geen winstneming in 2018 verwacht. Eventuele correcties op de verliesvoorziening vinden plaats in de jaarrekening, aan de hand van de herziening van de grondexploitaties.