In de voormalige gemeente Zevenaar zijn de geprognosticeerde resultaten van de gemeentelijke grondexploitaties voor het laatst herzien per 1 januari 2017. Vervolgens zijn deze verwerkt in de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2017. De financiële effecten zijn verwerkt in de jaarrekening 2016 welke in dezelfde raadsvergadering is vastgesteld.

De geprognosticeerde resultaten van de voormalige gemeente Rijnwaarden zijn voor het laatst herzien in het kader van de jaarrekening 2016.
Deze geprognosticeerde resultaten luiden als volgt:

Bedragen x € 1.000

Prognose financiële resultaten actieve grondexploitaties
per 1 januari 2017

Naam complex

Resultaat herziene GrEx NCW per 01-01-2017

Zevenaar Oost  - bedrijven

-158

Zevenaar Oost – wonen

-41.356

Totaal Zevenaar Oost

-41.514

Middag Oost & Zwanenwaay

-5.396

Geerlingshofstraat

54

Mercurion

694

Oud Ooy

-82

Oranjelaan

0

Centrumplan

-466

Totaal Overige complexen

-5.196

Totaal complexen

-46.710