Zevenaar Oost
Het bestemmingsplan Zevenaar Oost (Groot Holthuizen en 7Poort) is in uitvoering. De gemeenteraad wordt maandelijks geïnformeerd over de voortgang van het project als het gaat om de gerealiseerde verkopen. Buiten de jaarlijkse herziening van de grex ontvangt de raad drie maal per jaar een koersrapportage waarbij ook wordt ingegaan op de financiële stand van zaken en de voortgang daarvan binnen het desbetreffende kalenderjaar. De genoemde jaarlijkse herziening wordt in de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties verwerkt.
Ten aanzien van de woningbouwontwikkeling op Groot Holthuizen wordt verslag gedaan in programma 8 van voorliggende begroting. Voor het Businesspark 7Poort wordt verwezen naar programma 3.

Middag Oost & Zwanenwaay
Na jaren van verminderde belangstelling lijkt nu de vraag naar vrije kavels op Middag Oost toe te nemen. Ook voor de projectmatige ontwikkeling zijn we in gesprek met een initiatiefnemer. In 2018 zullen zijn plannen concreter worden waardoor er aanbod wordt gecreëerd in een breed programma.

Centrumplan (Bommersheufsestraat)
Als gevolg van de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Raad) heeft de ontwikkeling van deze locatie vertraging opgelopen. Op last van deze Raad is het plan op onderdelen door de gemeenteraad op 27 september 2017 aangepast en opnieuw in procedure gebracht. De wijzigingen in het bestemmingsplan zijn hierdoor (opnieuw) voor beroep vatbaar. Telefonisch is vernomen dat bij de Raad geen “nieuw’ beroep is ingesteld. Dit betekent dat de Raad met inachtneming van het besluit van 27 september 2017 een einduitspraak doet over het bestemmingsplan.
Afhankelijk van de uitspraak van de Raad zal de initiatiefnemer naar verwachting begin 2018 een start maken met de verkoop en kan de locatie, afhankelijk van de belangstelling, in datzelfde jaar worden afgenomen.