Eventuele winsten uit de grondexploitaties worden toegevoegd aan de algemene reserve, een en ander zoals bepaald in de Nota Grondbeleid 2012.
Voor verlieslatende complexen wordt een verliesvoorziening getroffen, zoals voorgeschreven in het BBV.
De stand van de verliesvoorziening grondexploitaties bedraagt volgens de jaarrekening 2016 van de voormalige gemeente Zevenaar € 48.059.000. In de voormalige gemeente Rijnwaarden was geen sprake van verlieslatende exploitaties waardoor ook geen verliesvoorziening noodzakelijk was.

Ten behoeve van de voorliggende begroting heeft een actualisatie van de risico’s plaatsgevonden. Het risicoprofiel van de grondexploitaties kent de volgende ontwikkeling:

Bedragen x € 1.000

Risicoprofiel actieve grondexploitaties 01-01-2017 en 01-11-2017

Naam complex

Risicoprofiel per 01-01-2017

Risicoprofiel per 01-11-2017

Verschil jan. 2017 - nov. 2017

Afwijking in%

Zevenaar Oost  - bedrijven

15.220

15.259

-39

-0,3%

Zevenaar Oost – wonen

1.577

1.468

109

6,9%

Totaal Zevenaar Oost

16.797

16.727

70

0,4%

Middag Oost & Zwanenwaay

157

157

0

0,0%

Geerlingshofstraat Lobith

11

11

0

0,0%

Rijnark Lobith

36

36

0

0,0%

Uuleveld Pannerden

11

11

0

0,0%

Centrumplan Zevenaar

195

195

0

0,0%

Totaal Overige complexen

410

410

0

0,0%

Totaal Risico's

17.207

17.137

70

0,4%

We zien een verbetering van het risicoprofiel van € 70.000 waarvoor de volgende oorzaken zijn aan te wijzen:

  1. Zevenaar Oost – Bedrijven:
    Ingevolge het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) dienen in de regio afspraken te worden gemaakt over een reductie van de hoeveelheid uitgeefbaar bedrijventerreinen. Het risico van het mogelijk onverkoopbaar worden van een deel van het Businesspark 7Poort is geactualiseerd en dit heeft een marginale verhoging van het risico tot gevolg.
  2. Zevenaar Oost – Wonen:
    Voor het hogere segment van het woningbouwprogramma en voor de bestaande woningen in het plangebied was een risico opgenomen voor mogelijk noodzakelijke prijsaanpassingen. Nu de woningen inmiddels zijn verkocht en er voor het duurdere programma inmiddels (gedeeltelijk) afspraken met ontwikkelaars zijn gemaakt, kan dit risico worden beperkt.

In de Paragraaf Weerstandsvermogen wordt nader  ingegaan op de grootste risico's en de verhouding van de grondexploitatie-risico's in relatie tot het gemeentebrede risicoprofiel.