Ontwikkelingen

Per 1 januari 2018 word het onderhoud van de kapitaalgoederen voor de oude gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar samengevoegd. Voorafgaand aan de fusie is op een aantal onderdelen zoals riolering en water al samen gewerkt aan een geharmoniseerd beleid ten aanzien de kapitaalgoederen. Voor een aantal onderdelen zoals wegen en bruggen, openbare verlichting en groen dient er nog een harmonisatie plaats te vinden. Hiervoor zal er een beeldkwaliteitsplan opgesteld worden voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Op basis hiervan zullen de huidige afzonderlijke beleidsplannen van de gemeente Rijnwaarden en Zevenaar worden geharmoniseerd.
Voor gebouwen zullen de gebouwen vanuit de voormalige gemeente Rijnwaarden worden toegevoegd aan het Meerjarenonderhoudsplan 2010-2025 van de gemeente Zevenaar.

Deze begroting is beleidsarm in verband met de herindeling per 1 januari 2018. Voor de komende jaren zien we als gevolg van ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen grote investeringen op de gemeente Zevenaar afkomen. Met deze investeringen is in deze begroting en de cijfers die gepresenteerd worden in deze paragraaf nog geen rekening gehouden. In het Meerjareninvesteringsplan zijn de verwachte investeringen voor de komende jaren opgenomen. Voor een goed totaalbeeld van de benodigde investeringen in de kapitaalgoederen verwijzen wij u daarom naar het Meerjareninvesteringsplan.