In onderstaande tabel zijn de onderhoudskosten van de verschillende onderdelen binnen de kapitaalgoederen opgenomen.

 

Bedragen x € 1.000

Soort kapitaalgoed

Realisatie 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Gebouwen

        1.068

            556

            571

            563

            560

            560

Wegen en bruggen

        1.688

         1.761

         1.778

         1.750

         1.761

         1.761

Openbare verlichting

            700

            385

            394

            403

            411

            411

Groen

         1.227

         1.338

         1.343

         1.337

         1.330

         1.330

Riolering

        4.066

         3.565

         3.513

         3.559

         3.590

         3.590

Totaal lasten onderhoud kapitaalgoederen

        8.749

        7.605

        7.600

         7.612

         7.653

         7.652

Op basis van de huidige meerjarenbegroting is een bedrag van € 7,6 miljoen benodigd voor het onderhoud van de kapitaalgoederen binnen de gemeente Zevenaar. Op basis van de nog vast te stellen geharmoniseerde beleidsplannen zal dit bedrag in de komende jaren nog wijzigen.