Beleid
Het beleid voor de gemeentelijke gebouwen is vastgesteld op 25 januari 2017 in de nota vastgoedbeleid Zevenaar.  Hierin is opgenomen dat de gemeente op termijn alleen nog eigenaar wil zijn van:

  • de panden die zij zelf gebruikt;
  • panden die vanwege een bepaald maatschappelijk belang of afbreukrisico niet bij marktpartijen kunnen worden ondergebracht;
  • multifunctionele accommodaties.

De te huisvesten specifieke doelgroepen met maatschappelijk belang dienen nog nader gespecificeerd te worden per object. Besluitvorming hierover wordt mede bepaald door ontwikkelingen bij onderwijshuisvesting en exploitatie/inrichting Hal 12.

Panden die niet vallen onder de bovengenoemde categorie zullen op termijn gesloopt of verkocht worden.
Voor deze objecten zal een apart beleidsplan opgesteld worden.

Het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen van de voormalige gemeente Rijnwaarden is in februari 2014 door de raad vastgesteld. In 2018 zal het meerjarenonderhoudsplan voor de nieuwe gemeente Zevenaar worden herzien.

Kwaliteitsnormen
Het vaststellen van het onderhoud van de gemeentelijke panden wordt gebaseerd op NEN 2767, niveau 3 (redelijke conditie). Voor maatschappelijke en/of publieksfunctie wordt niveau 2 aangehouden voor de gevels en specifieke ruimten.

Onderhoudsniveau 3 houdt in dat het verouderingsproces over de gehele linie duidelijk op gang is gekomen. Plaatselijk kunnen zich ernstige gebreken voordoen zonder dat deze resulteren in functionele gebreken.

In geval panden tijdelijk onderdeel uitmaken van de vastgoedportefeuille en/of op termijn afgestoten dan wel op termijn langer dan 6 jaar gesloopt zullen worden, kan worden afgeweken van de onderhoudsnormering. Uitgangspunt in deze situatie zal zijn niveau 4 (matige conditie). Deze onderhoudsactiviteiten zijn gericht op het wind- en waterdicht houden van het object, op veiligheid en tijdelijke verhuurbaarheid.

Voor panden die tijdelijk onderdeel uitmaken van de vastgoedportefeuille en binnen 6 jaar gesloopt zullen worden, wordt eveneens afgeweken van de onderhoudsnormering. In deze gevallen zullen de onderhoudsactiviteiten betrekking hebben op de wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid.

Onderhoud
De actuele staat van onderhoud in het algemeen is conform het uitgangspunt conditieniveau 3 “redelijk”. In 2018 zullen een aantal daken vernieuwd worden en zullen de energielabels van de panden opnieuw vastgesteld worden.

Voor het pand van de brandweer in Zevenaar en het Musiater zal een energiescan uitgevoerd worden in verband met de renovatie die in 2020 plaats zal vinden. Hieruit zullen de verduurzamingsmaatregelen volgen die genomen kunnen worden.

Van de gebouwen die naar verwachting op termijn gesloopt / vervangen zullen worden, wordt het onderhoud nu reeds aangepast op een lager niveau.