Beleid
Openbaar groen is een onderdeel van de  openbare ruimte. Voor het beheer van de openbare ruimte en daarmee voor het openbaar groen  wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het plan heeft betrekking op de kwaliteit van het  beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Op basis van de vast te stellen beeldkwaliteit  zal  vervolgens het beleidsplan stedelijk groen worden geactualiseerd. Daarnaast zal in 2018 de nieuwe bomenverordening worden vastgesteld.
Vanaf november 2017 is het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het openbaar groen niet meer toegestaan. Hiermee geven we uitvoering aan het rijksbeleid. Al jaren gebruiken we zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Maar tegen hardnekkige onkruiden in plantsoenen zoals o.a.  haagwinde, kweek, brandnetel  en  zevenblad werden tot nu toe nog steeds bestrijdingsmiddelen ingezet.

Kwaliteitsnormen
Voor nu zijn de nieuwe kwaliteitsnormen nog niet aan te geven. Met de totstandkoming van de nieuwe gemeente  moet de gewenste beeldkwaliteit opnieuw worden vastgesteld. Dit zal in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden.  De landelijke CROW beeldkwaliteit systematiek vormt hiervoor de basis.  In het overgangsjaar 2018 zullen de bestaande kwaliteitsnormen van beide voormalige gemeenten worden gehanteerd.

Onderhoud
Het onderhoud van het groen  wordt voor een deel  in eigen beheer uitgevoerd. Daarnaast is een deel van het onderhoud van het groen uitbesteed aan derden. Voor de uitvoering van het onderhoud zijn frequentiebestekken gemaakt. Deze bestekken zullen te zijner tijd geheel dan wel gedeeltelijk  worden omgezet in  beeldkwaliteitsbestekken.