Beleid
Voor de openbare verlichting is een beleidsplan vastgesteld in 2016 voor een periode van 10 jaar. Openbare verlichting  is een onderdeel van de  openbare ruimte. Voor het beheer van de openbare verlichting  wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het plan heeft betrekking op de kwaliteit van het  beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Op basis van de vast te stellen beeldkwaliteit  zal vervolgens het beleidsplan openbare verlichting  worden geactualiseerd.

Kwaliteitsnormen
De kwaliteitsnormen zijn  nu vastgelegd in het beleidsplan openbare verlichting 2016-2025 en vertaald in een werkbestek.  Met de totstandkoming van de nieuwe gemeente  moet de gewenste beeldkwaliteit opnieuw worden vastgesteld. Dit zal in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden.  De landelijke  CROW beeldkwaliteit systematiek vormt hiervoor de basis.  In het overgangsjaar 2018 zullen de bestaande kwaliteitsnormen van beide voormalige gemeenten worden gehanteerd.

Onderhoud
Beheer en onderhoud van de openbare verlichting is Europees aanbesteed voor de periode 2018-2019 met de optie om nog een jaar te verlengen. Hiervoor is een raamcontract afgesloten waarin deelopdrachten kunnen worden uitgezet. Deze bestekken zullen in onderdelen te zijner tijd worden omgezet in beeldkwaliteitsbestekken.