Beleid
Openbare wegen en bruggen zijn  een onderdeel van de  openbare ruimte. Voor het beheer van de openbare ruimte en daarmee voor de openbare wegen en bruggen  wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het plan heeft betrekking op de kwaliteit van het  beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Op basis van de vast te stellen beeldkwaliteit  zal  vervolgens het beleidsplan wegen  worden geactualiseerd.

Kwaliteitsnormen
Voor nu zijn de nieuwe kwaliteitsnormen nog niet aan te geven. Met de totstandkoming van de nieuwe gemeente  moet de gewenste beeldkwaliteit opnieuw worden vastgesteld. Dit zal in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden.  De landelijke CROW beeldkwaliteit systematiek vormt hiervoor de basis. In het overgangsjaar 2018 zullen de bestaande kwaliteitsnormen van beide voormalige gemeenten worden gehanteerd.

Onderhoud
Het klein onderhoud van de wegen en bruggen  wordt in eigen beheer uitgevoerd. Daarnaast is een deel van het onderhoud uitbesteed aan derden. Voor de uitvoering van het onderhoud zijn bestekken  gemaakt. Deze bestekken zullen in onderdelen te zijner tijd worden omgezet in beeldkwaliteitsbestekken.