Algemeen

De producten van de planning en control cyclus zijn in ontwikkeling. Niet alleen de inhoud, maar vooral de verschijningsvorm. Deze begroting is daar een eerste voorbeeld van. De gemeente wil de producten een eigentijdse vorm geven, en is daar met deze begroting mee gestart. Ook de kadernota, voortgangsrapportages en jaarrekening zullen in het vervolg via een web-versie beschikbaar worden gesteld.
Een uitzondering daarop betreft de jaarrekening 2017. Deze zullen nog voor de oude gemeente Rijnwaarden en de oude gemeente Zevenaar afzonderlijk opgesteld moeten worden en hebben nog de oude verschijningsvorm: het boekwerk.

De planning en control cyclus

De cyclus zoals die is vastgesteld voor de gemeente wijkt niet veel af van de cyclus die nog in beide afzonderlijke gemeenten werd gebruikt. Dat wil zeggen, er wordt gestart met een kadernota, als voorloper van de begroting. Deze heeft een richtinggevend karakter, en niet besluitvormend. Daarna volgt in het najaar de meerjarenbegroting (4 jaar). In het jaar van uitvoering wordt door middel van twee voortgangsrapportages de raad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering, zowel op beleidsmatig als financieel gebied. En uiteraard volgt in het voorjaar de verantwoording over het uitvoeringsjaar door het maken van de jaarrekening.

Een afwijkende planning en control cyclus in 2018

De cyclus zoals boven beschreven, ziet er in 2018 toch nog net iets anders uit. De begroting voor 2018  wordt in januari 2018 door de raad behandeld. Dit in tegenstelling tot de normale cyclus, waarbij de begroting in november van het jaar daarvoor wordt goedgekeurd. De voorliggende begroting is vanwege de herindeling beleidsarm. Dit betekent dat de kadernota het eerste moment in het jaar is om nieuw beleid te kunnen honoreren. Dat geldt dus ook voor de financiële vertaling van het coalitieakkoord. Daarom is de kadernota in uitzondering op andere jaren wel besluitvormend. Zo kan direct gestart worden met de uitvoering van het coalitieakkoord en het hieruit voortvloeiende nieuwe beleid.
Ook zal er in 2018 geen 1e voortgangsrapportage verschijnen. Immers de begroting is net goedgekeurd, en de ambtelijke organisatie is druk met de voorbereiding van de kadernota en het opstellen van de 2 jaarrekeningen.