Personeel

De samenleving verandert in hoog tempo en met een grote flexibiliteit. Dit betekent dat de gemeente en de medewerkers mee moeten veranderen. Naast deze veranderingen in de samenleving heeft de nieuwe gemeente ook te maken met het opgaan van twee organisaties in één organisatie. Dit en de veranderingen in de samenleving zal vragen om een verandering in de cultuur en werkwijzen van de organisatie. Medewerkers zijn hierin de kritische succesfactor. Management en medewerkers moeten zich voorbereiden op deze veranderingen.
De verandering zal tot gevolg hebben dat medewerkers in beweging komen. Dit ondersteunen we door de mobiliteit te verhogen. De instrumenten hiervoor zullen in 2018 worden uitgewerkt.
In 2016 en 2017 heeft een onderzoek plaatsgevonden gericht op het bestaande personeelsbeleid van de oude gemeente Zevenaar. Het rapport dat hierover is opgesteld biedt richting aan de verbetering van het personeelsbeleid. Deze aanbevelingen zullen worden opgepakt. In 2018 wordt een HR kadernota opgesteld. Met deze kadernota wordt richting gegeven aan de wijze waarop het personeelsbeleid wordt ingericht.

Ziekteverzuim

De oude gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden werkten beiden met het eigen regiemodel. Dit houdt in dat de organisaties zelf de volledige regie hebben over de verzuimbegeleiding van de medewerkers. Deze visie op verzuimbegeleiding zal ook voortgezet worden binnen de nieuwe gemeente Zevenaar. Tegelijk met de start van de nieuwe gemeente is, na een aanbestedingsprocedure, een nieuwe arbodienst gecontracteerd.
In 2018 zal de aandacht wederom uitgaan naar preventie en begeleiden van zieke medewerkers. Extra aandacht zal zijn voor gevolgen van de veranderingen in cultuur en werkwijzen vanwege de herindeling, op het verzuim. De doelstelling voor 2018 is het ziekteverzuim van onze medewerkers onder de 4% te krijgen.

Naam

Rekening  2016

Begroting  2017

Begroting  2018

% Ziekteverzuim

4,83

4,00

4,00

Organisatie

Het samengaan van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar is een natuurlijk moment om een visie op de toekomst voor de nieuwe gemeente Zevenaar te formuleren. De toekomstvisie is opgenomen in het herindelingsadvies en laat zien wat belangrijk is en waar de gemeente voor staat. In dat advies staan de ambities voor de nieuwe gemeente verwoord vanuit het concept van stad en ommelanden, toegepast op de volgende beleidsthema's:

  • Economie en werkgelegenheid
  • Recreatie en toerisme
  • Ruimtelijke kwaliteit
  • Leefkwaliteit, welzijn en zorg.

Dit heeft direct invloed op de gemeentelijke organisatie die we willen zijn. De gemeente Zevenaar is een klantgerichte organisatie waarin de burger centraal staat. De organisatie is daarvoor ingericht volgens een vraaggericht concept.
De dienstverlening is gebaseerd op 3 focuspunten: Service op maat, Verbindend en Gastvrij. De inrichting en ontwikkeling van onze organisatie en bedrijfsvoering is gericht op het realiseren van de visie van de nieuwe gemeente Zevenaar binnen de rolopvatting van een verbindende overheid. Dit krijgt zijn vertaling in alle aspecten van de gemeentelijke organisatie: het organisatiemodel, de competenties en werkwijzen, de werkprocessen en de bedrijfsvoering.

Formatie

Onderstaand overzicht geeft de formatie per afdeling aan per 1 januari 2018.

Afdeling

Totaal formatie

Directeur/S&B/P&P

8,50

Griffie

2,29

Maatschappelijke Ontwikkeling

19,80

Maatschappelijke Dienstverlening

28,19

Publiekszaken

20,79

Openbare Werken

64,85

Beheer Openbare Ruimte

23,74

Ruimtelijke Ontwikkeling

22,03

Vergunning, toezicht en handhaving

24,35

Bedrijfsvoering

27,54

Financiën

18,50

Informatiebeheer

31,80

Totaal

292,40