Informatievoorziening

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening één van de belangrijkste ontwikkelingen is.  Het gaat daarnaast ook om ontwikkelingen die te maken hebben met Europese en landelijke regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Ontwikkelprogramma Omgevingswet, de Wet Open Overheid en de invoering van de Generieke Digitale Infrastructuur (o.a. Mijn Overheid, Idensys en eHerkenning) van de overheid. Daarnaast spelen technologische innovaties, maatschappelijke trends en ontwikkelingen die te maken hebben met steeds hogere verwachtingen van inwoners en ondernemers met betrekking tot de gemeentelijke digitale dienstverlening een rol.
Ook als Zevenaar hebben we de uitdaging om optimaal mee te bewegen met al die ontwikkelingen en trends in de samenleving. Dat doen we door bij voorkeur in Liemers verband en met onze regionale ICT-dienst de RID te anticiperen op bijgestelde verwachtingen en aan te sluiten op nieuwe kansen die ontstaan. Richtinggevend hiervoor zijn bestaande landelijke ontwikkelingen en het informatiebeleidsplan.

Datagedreven sturen

De term datagedreven sturing horen we steeds vaker in gemeenteland. Want ook gemeenten ontdekken de grote waarde van gegevens. Verschillende gemeenten gebruiken deze gegevens al om het beleid te onderbouwen en te verbeteren. Beleid dat steeds meer is gebaseerd op feitelijke waarnemingen en veel minder op aannames en veronderstellingen. De vraag is wat de impact van datagedreven sturing zal zijn op de gemeentelijke organisatie, de dienstverlening en het werk. In 2018 gaan we door op de lijn die met de notitie" Verkenning datagedreven sturen" in gang is gezet om via kleine lokale pilots beter in beeld te krijgen wat de voors en tegens van deze wijze van sturen zijn. Wij stemmen de ambitie op dit onderwerp af op de bestuurlijke keuzes en de organisatiedoelen.

Privacy en informatieveiligheid
In onze informatiesamenleving draait alles om data. Als gemeente zijn we schatbewaarder van een breed scala van data, zowel van inwoners als van ondernemers en andere organisaties. Het is de verplichting voor de bedrijfsvoering van de gemeente Zevenaar om de ambities in evenwicht te (blijven) houden met de individuele (privacy)grondrechten van onze inwoners. Vanaf 25 mei 2018 zijn de aangescherpte Europese privacy normen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en van belang voor dit evenwicht.

Bij het voldoen aan de AVG  gaat Zevenaar voor een integrale en goede dienstverlening met respect voor privacy en bescherming van de persoonsgegevens. Door het hanteren en implementeren van kernprincipes (zoals  corrigeerbaarheid) en uitgangspunten (zoals doelbinding) voor privacy en gebruik van persoonsgegevens, wordt voldaan aan de AVG.
Behalve deze Europese regelgeving gelden in Nederland ook de eisen uit de normenkaders op het gebied van de elementen privacy en  informatiebeveiliging voor de diverse basisregistraties en domeinen. Een van de belangrijkste is de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten die onze adviseur informatieveiligheid samen met de andere Liemerse gemeenten invoert.

Digitaal archiefbeheer

In de komende jaren moet ook het behouden van de digitale informatie meer nadruk krijgen. Het onderwerp "Digitaal archiefbeheer" is landelijk (en internationaal) nog in ontwikkeling onder de noemer "e-depot". De verwachting is dat vanaf 2018 hier investeringen benodigd zijn om een volwaardig digitaal archiefbeheer te kunnen garanderen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij samenwerkingsprojecten op dit gebied in de regio.