Bedragen x € 1.000

Nr.

Risico

Kans op voordoen van risico

Financieel gevolg (maximaal)

1

Niet realiseren geraamde opbrengst- waarde grondexploitaties (Zevenaar Oost, Babberich en Centrumplan)

*1

 17.137

2

Invoering en implementatie Omgevingswet

50%

2.600

3

Gevolgen project Stedelijke Herverkaveling op wegennet

50%

2.500

4

Sociaal domein / Jeugd / WMO

30%

2.700

5

Wachtgeld wethouders

30%

1.680

6

HAL 12: Aanloopkosten / scopewijzigingen /aanbestedingsnadelen

90%

1.435

7

Bijdrage Vuilstortplaats

90%

1.200

8

Vervangen essen in verband met schimmel

50%

1.000

9

Algemene uitkering wijkt af van de begroting

50%

500

10

Inhuur extra capaciteit i.v.m. uitvoering infrastructurele projecten 

90%

300

*1: Voor de grondexploitaties is een separate risico-inventarisatie en -analyse uitgevoerd. De uitkomst daarvan is opgenomen in deze tabel, vandaar dat hiervoor geen kans is opgenomen.

Toelichting op risico's

Grondexploitatie
De meest recente risicoanalyse van de grondexploitaties laat een risicoprofiel zien van € 17.137.000. Hiervan heeft de grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven het grootste aandeel (€ 15.259.000). Voor een totaaloverzicht van het risicoprofiel van de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid van voorliggende begroting.

Toelichting grootste risico Zevenaar Oost:
Het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) bevat de keuzes die de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen maken voor het in balans brengen van vraag en aanbod naar werklocaties, inclusief afspraken over monitoring, evaluatie en herijking. Op 28 respectievelijk 29 november hebben de raden van de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar besloten om niet in te stemmen met het RPW.
Het is nog niet zeker wat de provincie zal doen met het RPW nu er in totaal vijf gemeenten tegen het RPW zijn. Uit de voorgenomen wijzigingen van de provinciale omgevingsverordening leiden wij af dat GS het RPW straks toch over zal nemen en accorderen.
Het daadwerkelijk in de praktijk brengen van de afspraken in het RPW (schrappen van terreinen) kan grote financiële consequenties hebben voor onze grondexploitaties en ook voor private eigenaren van nog te verkopen bedrijfsgrond. Wanneer bijvoorbeeld 7Poort in beeld komt voor verplichte fasering of schrappen kan dit in het ergste scenario tot bijna 20 miljoen euro afschrijving leiden. Uiteraard kan de uitgifte conform de algemene kaders van het RPW nog tot 2021 gewoon plaatsvinden. De impact is daarmee deels afhankelijk van het tempo van uitgifte de komende jaren. Maar het negatieve label wat aan een terrein wordt gehangen zal ook invloed hebben op potentiële kopers en investeerders.

Het risicoprofiel met betrekking tot Zevenaar Oost Wonen is verminderd doordat een aantal bestaande woningen in het plangebied zijn verkocht en met betrekking tot het dure segment afspraken zijn gemaakt met ontwikkelaars, dan wel dat een deel van de kavels is verkocht. Hierdoor kan het prijsrisico worden verlaagd.

Omgevingswet
De invoering en implementatie van de nieuwe Omgevingswet heeft zijn impact op de organisatie en de bedrijfsvoering. De organisatie moet worden ingericht op de nieuwe wijze van werken binnen de Omgevingswet. Op basis van een eerste doorrekening moet de gemeente Zevenaar rekening houden met een bedrag aan invoeringskosten van € 2,6 miljoen.

Stedelijke herverkaveling
Het proces van Stedelijke Herverkaveling rond het bedrijventerrein Hengelder kan invloed hebben op de inrichting van het onderliggende wegennet. De insteek is, dat deelnemende partijen (particuliere eigenaren, provincie en gemeente) hiervan de kosten dragen. Het is niet uit te sluiten dat de gemeente Zevenaar een financiële bijdrage moet doen. Hierin zijn echter keuzes te maken. Op voorhand is nog geen duidelijkheid over de mogelijke kosten en de verdeling daarvan.

Sociaal domein

Op grond van de nu beschikbare gegevens is bij ongewijzigd beleid sprake van een nagenoeg evenwicht in de begroting van de Jeugdwet en de WMO. Deze cijfers dienen echter nog met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd. De prognose voor het toekomstige gebruik van jeugdzorg en Wmo2015 is nog steeds moeilijk te maken. De gemeente is hierbij van tal van niet beïnvloedbare factoren afhankelijk. Als risico kan op basis van het huidige kostenniveau voor de nieuwe gemeente Zevenaar een bedrag van € 2,7 miljoen aangehouden worden.

Wachtgeld wethouders
Om wethouders te beschermen tegen de gevolgen van werkloosheid na het wethouderschap geldt een wachtgeldregeling. Na het wethouderschap ontvangt een wethouder een Appa-ontslaguitkering, tenzij de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Dit is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Waarom het wethouderschap beëindigd is hierbij niet van belang; het recht op de uitkering bestaat ongeacht de reden van het aftreden.

Hal 12
Met betrekking tot Hal 12 is inmiddels een Definitief Ontwerp vastgesteld. Ten tijde van het opstellen van de voorliggende begroting diende de aanbesteding voor de verbouw nog plaats te vinden. Bij elke verbouwing is een risico op meerwerk. Een deel daarvan kan worden ondervangen in de post onvoorzien. Gelet echter op de huidige marktontwikkelingen in de bouw en volle orderportefeuilles van aannemers is er sprake van oplopende bouwkosten wat nadelig kan uitpakken bij de aanbesteding. Voorts wordt rekening gehouden met mogelijke extra aanloopkosten/aanloopverliezen in de eerste jaren van ingebruikname en eventuele scopewijzigingen tijdens het bouwproces.

Vuilstortplaats
De afvalverwerker stelt dat zij de afgelopen jaren de bijdrage onterecht aan de gemeente heeft betaald. De vergoeding die de gemeente in rekening brengt wordt in twijfel getrokken, niet alleen voor de toekomst maar ook voor het verleden.

Vervanging essen
In de nieuwe gemeente Zevenaar staan ongeveer 5.000 essen. Landelijk gaan veel essen dood als gevolg van het vals essenvlieskelkje, een schimmel uit Azië waar onze inlandse essen niet tegen kunnen. Ook in Zevenaar is reeds een aanzienlijk deel van de essen aangetast. Naar verwachting  zal op termijn 25% van de essenpopulatie moeten worden vervangen door andere boomsoorten.

Algemene uitkering
De jaarlijkse verhogingen of verlagingen (het accres) van het gemeentefonds zijn onzeker. Het gemeentefonds ontwikkelt zich evenredig met de rijksuitgaven. Nemen de rijksuitgaven toe, dan neemt ook de algemene uitkering toe. Bij een afname van de rijksuitgaven geldt het omgekeerde. De hoogte van de Algemene uitkering is hierdoor afhankelijk van omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de gemeenten liggen.

Capaciteit infrastructurele projecten
De aansluiting van de A15 op de A12, en de aanpassingen op het onderliggende wegennet vergen een flinke investering, die overigens voor een groot deel door subsidie (provincie) wordt gedekt. Daarnaast worden plannen ontwikkeld of loopt er al een aantal projecten die grote gevolgen hebben voor de infrastructuur van Zevenaar. Deze projecten worden in de periode 2017-2024 uitgevoerd. Om al deze projecten uit te kunnen voeren en goed op elkaar af te stemmen, is er aanvullende capaciteit nodig. Op dit moment worden de berekeningen hiervoor opgesteld. Deze capaciteit en bijbehorende budgetten moeten door Zevenaar zelf worden opgebracht. Voor een deel zitten die in de bestaande capaciteit /begroting, maar voor een groot deel ook nog niet. Hierbij moet gedacht worden aan een jaarlijks bedrag van € 300.000 voor de periode 2018-2024.