De hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die een grote impact kunnen hebben op de financiën van Zevenaar. Het risicoprofiel is een dynamisch geheel gelet op ontwikkelingen in de in- en externe omgeving, het bijstellen van doelstellingen en de werking van beheersmaatregelen. Op het moment dat een bepaald risico in de begroting is geraamd, is het geen risico meer.
In de voorbereiding op de begroting 2018 zijn de risico’s geactualiseerd en op onderdelen geharmoniseerd met risico's uit de gemeente Rijnwaarden. In het hieronder weergegeven overzicht zijn de risico's met een netto impact (dat wil zeggen effect x kans) groter dan € 200.000 gepresenteerd.

Op basis van een recente risicosimulatie blijkt de gemeente Zevenaar een weerstandscapaciteit van € 22 miljoen nodig te hebben.  

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover de gemeente beschikt om onverwachte, niet-begrote kosten, dat wil zeggen risico’s, op te vangen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

De beschikbare weerstandscapaciteit is samengesteld uit:

  1. Risicoreserve;
  2. Vrij aanwendbare deel van de algemene reserve;
  3. Onbenutte belastingcapaciteit

a)   Risicoreserve
De risicoreserve is per 31 december 2017 € 16.681.000.

b)   Vrij aanwendbare deel van de Algemene reserve
Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve van de gemeente Zevenaar is per 31 december 2017 € 12.525.000. Het vrij aanwendbare deel van de gemeente Rijnwaarden per 31 december 2017 is € 3.575.000.

c)   Onbenutte belastingcapaciteit
Hieronder wordt verstaan de beschikbare ruimte in de tarieven van belastingen en heffingen, met andere woorden de mogelijkheden om de belastingtarieven te verhogen. De laatste jaren zijn de OZB-tarieven in Zevenaar gestegen en de tarieven liggen boven het peil van 120% van het landelijk gemiddelde OZB-tarief. Daarom is geen sprake meer van onbenutte belastingcapaciteit. Dit wil niet zeggen dat het OZB-tarief niet meer verhoogd kan worden. Er zijn nog een groot aantal gemeentes die met het tarief voor OZB ver boven het landelijke gemiddelde en het tarief in Zevenaar zitten.

Bedragen x € 1.000

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risicoreserve

16.681

Vrij aanwendbare deel algemene reserve ZNR

12.525

Vrij aanwendbare deel algemene reserve RW

3.575

Onbenutte belastingcapaciteit

0

Totaal

32.781