Wettelijke ontwikkelingen
Vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is medio 2016 de Notitie rente 2017 gepubliceerd. Deze notitie is per 1 januari 2018 in werking getreden en de effecten hiervan zijn in de begroting verwerkt. In deze BBV-notitie is expliciet voorgeschreven op welke wijze een rente moet worden bepaald en worden verwerkt. In relatie tot de rente is ook de notitie grondexploitaties 2016 van belang, dus gevolgen hiervan zijn ook verwerkt in deze begroting.

Beleid rentetoerekening
In deze begroting zijn zowel de stellige uitspraken als de aanbevelingen uit de notitie rente (juli 2017) verwerkt. De belangrijkste onderdelen betreffen:

  • Treasury activiteiten worden via het taakveld treasury verwerkt in de begroting;
  • Er wordt geen rente over het eigen vermogen verwerkt in de begroting;
  • De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente (in euro’s) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd.

De verwerking van de rente is in onderstaand schema inzichtelijk gemaakt.

 Bedragen x € 1.000 

Renteschema

2018

a. 

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

        3.321

b.

Externe rentebaten

-/-

           407

Totaal door te rekenen externe rente

       2.914

c. 

Rente die aan de grondexploitatie moet worden berekend

-/-

       2.201

rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-/-

           754

-/-

        2.955

d.

Saldo door te rekenen rente

           -40

d1.

Rente over eigen vermogen

              -  

d2.

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

              -  

De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente

           -40

e.

De werkelijke aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)

-/-

              -  

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury

40

Voor toerekening van rente aan de grondexploitatie worden de voorschriften opgenomen in de notitie grondexploitaties 2016 gehanteerd. Op basis hiervan moet de voorziening contant worden gemaakt tegen 2%.