Financieringsbehoefte

In onderstaand overzicht is het (verwachte) verloop van de langlopende geldleningen weergegeven.

 

Bedragen x € 1.000

Jaar

Stand ulitmo

Rentebedrag

Rente %

2017

                102.698

                  3.016

2,8%

2019

                   87.362

                  2.746

2,6%

2020

                   82.300

                  2.239

2,6%

2021

                   77.279

                  2.078

2,4%

Het gemiddelde rentepercentage is gebaseerd op de betaalde rente gedeeld door de schuldrestant aan het einde van het jaar. Dit kan als indicator worden afgezet tegen de huidige en verwachte rentestand. De huidige rente (zie ontwikkelingen) ligt onder het gemiddelde percentage. Dit percentage volgt daarmee de dalende lijn die zichtbaar is. Wij verwachten gezien de looptijd van de huidige leningen (tegen een lage interest) en de huidige renteontwikkelingen dat het risico van stijgende rentelasten komende jaren beperkt van invloed zal zijn op de begroting.

Met name door de toenemende verkoop van gronden, zal de behoefte om nieuwe leningen af te sluiten de komende jaren verder afnemen. De ontwikkelingen met betrekking tot het doortrekken van de A15 naar de A12 zijn nog niet in deze behoefte verwerkt, maar de verwachting is dat deze uit de dan beschikbare middelen kunnen worden betaald.

Renterisiconorm
Bij de renterisiconorm gaat het om het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente voor de rentelasten. Aanpassing van de rentepercentages doet zich voor bij herfinanciering en renteherziening. Herfinanciering houdt in, dat een vervangende geldlening wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichtingen van bestaande geldleningen te kunnen voldoen. Bij renteherziening gaat het om het aanpassen van het rentepercentage door de geldgever tijdens de looptijd van de geldlening.

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

-  

-  

-  

-  

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

-  

-  

-  

-  

2

Netto renteherziening op vaste schuld

-  

-  

-  

  -  

3a

Nieuw aan te trekken vaste schuld

10.000

10.000

-  

-  

3b

Nieuw te verstrekken leningen

-  

-  

-  

-  

4

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld

10.000

10.000

-  

-  

5

Te betalen aflossing

15.300

 15.300

  5.060

 5.020

6

Herfinanciering (laagste 4 en 5)

10.000

10.000

-  

  -  

7

Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

10.000

10.000

-  

 -  

8

Begrotingstotaal

   118.000

108.000

108.000

108.000

9

Bij ministeriële regeling vastgesteld

20%

20%

20%

20%

10

Renterisiconorm 

23.600

21.600

 21.600

21.600

7

Renterisico's

10.000

10.000

-

11

Ruimte (+) / overschrijding (-)

 13.600

11.600

21.600

21.600