Wat willen we?

Recreatie als onderdeel van de vrijetijdseconomie draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid van het gebied. Wij willen dan ook de groeiende vrijetijdseconomie benutten ten behoeve van onze eigen inwoners en ondernemers. Hiervoor dienen de recreatieve voorzieningen versterkt te worden. De gemeente investeert in een ruim toeristisch-recreatief voorzieningenniveau met een goed evenwicht en een koppeling tussen stad en ommeland. Er wordt ingezet op het behoud van de openheid van het landschap, natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. In de kernen is er sprake van openbaar groen dat beleving en/of de functie van de locatie versterkt.

Activiteiten