Wat willen we?

We versterken het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang, waarbij we voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp. Waar nodig compenseren we beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren. Kinderen en jeugdigen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben ontvangen ambulante jeugdhulp. De duur is zo kort als mogelijk met meer inzet van eerstelijns ondersteuning (generalist) in plaats van tweedelijnszorg. Kinderen en jeugdigen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen worden zoveel mogelijk opgevangen in pleeggezinnen en gezinshuizen. Daarbij wordt de duur van verblijf zo kort mogelijk gehouden. We bevorderen uitstroom en beperken instroom van ambulante jeugdhulp en jeugdverblijven.