Wat willen we?

Een ambitie is de doorontwikkeling van het zelfsturend en zelf organiserend vermogen van de inwoners. Wijk- en dorpsraden hebben daarbij een actieve rol. De gemeentelijke organisatie wordt hierop aangesloten. Een (dorps)kernenbeleid draagt bij aan het in standhouden van voorzieningen en het vergroten van de sociale cohesie in de kernen.