Algemeen

Doelstelling

Zevenaar streeft naar een aantrekkelijk woon- en leefgebied voor haar inwoners. De uitdaging vormt het zoeken van een evenwicht tussen de verschillende functies, die we in de gemeente graag ontwikkeld zien worden. Zo is er evenwicht nodig tussen het vergroten van de bereikbaarheid en behoud van het open en groene karakter. Ook is  een goede balans vereist  tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en regionaal voorzieningenniveau met daaromheen leefbare kernen  met een eigen lokaal voorzieningenaanbod.

Beleidskaders

Structuurvisie Zevenaar 2012-2030
Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030
Woonvisie Zevenaar
Woonvisie Rijnwaarden (2009)
Nota Vastgoedbeleid